Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben om zich over een kleinen Staat te beklagen, zich zoodoende toeöigent d< • gemakkelijke zijde van een oorlog, zonder de risico er van te dragen. Ook hij zegt: waar geen oorlogvoerenden zijn. zijn geen onzijdigen en omdat de blokkade slecht» de onzijdigen (?) treft, heeft niemand de vredes-blokkade te eerbiedigen.

Vele andere schrijvers: Perels, Desjardins, Bluntschli, C a 1 v o, F i o r e, Barclay gaan niet zoo ver; allen beschouwen haar echter als een uiterste dwangmiddel, soms slechts (Fiore) als een représaille-maatregel.

In vele gevallen, waar geen schade is aangedaan, of onrecht is geleden, kan echter van représaille geen sprake zijn.

Zooals gebleken is, gelooven wij dat de vredes-blokkade slechts recht van bestaan heeft, wanneer geen enkel ander middel meer overblijft om herstel van onrecht te verkrijgen of den vrede te bewaren. Het kan zijn dat wanneer eenig woelwaterig volk deint om een oorlog te doen ontstaan, ten einde in troebel water te visschen en niet wil luisteren naar den raad en de vermaningen van anderen, die een oorlogstoestand vreezen, om de verwikkelingen waartoe zij wellicht kan leiden, dat dan zelfs scheidsrechterlijke uitspraak niet kan worden toegepast omdat die natuurlijk door den druktemaker niet bedoeld en gewild wordt, In zulk geval kan de vredes-blokkade kalmeerend werken en een oorlog voorkomen. Daarentegen. wanneer het slechts geldt schadevergoeding te vorderen, bijv. in de Pacificozaak, of andere reclames, dan bestaat er een ander middel: de arbitrage. Dan vervalt dus de rechtsgrond voor de vredesblokkade: eenig overgebleven middel om oorlog te voorkomen.

Nu de Vredes-conferentie de scheidsrechterlijke uitspraak sterk op den voorgrond heeft geplaatst en die heeft geregeld, zal een vredes-blokkade voortaan, waar naar recht wordt gehandeld, zeldzaam meer behooren te worden toegepast. Die toepassing behoort bovendien zooveel mogelijk begrensd te worden, opdat willekeur en onrecht buitengesloten zijn. Het .. Institut de droit international" heeft daarvoor in 1887 de volgende behartigenswaardige regelen aangewezen:

1°. De schepen onder vreemde vlag kunnen ongeacht de blokkade vrij binnenloopen;

2°. De vredes-blokkade behoort officieel te worden verklaard en medegedeeld en door eene genoegzame macht te worden onderhouden;

3°. Op de schepen van de geblokkeerde Mogendheid, welke zoodanige blokkade niet eerbiedigen, kan beslag worden gelegd. Wanneer de blokkade ophoudt, moeten zij met hunne lading aan de eigenaars worden teruggegeven, echter zonder eenige aanspraak op schadevergoeding.

Sluiten