Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne Majesteit de Koning, als ijverig Schutsheer der rechten van zijn voik en verdediger van de nationale integriteit, acht het derhalve tot zijn plicht het Keizerrijk Oostenrijk den oorlog

Ik breng op bevel van mijn doorluehtigen Souverein ter kennis van Uwe Keizerlijke Hoogheid, als Bevelhebber der Oostenniksche troepen in Venetië, dat de vijandeliikheden drie dagen na de■dagteek.- ning van dit schrijven zullen beginnen - ten ware dat Uw Keizerlijke Hoogheid dit uitstel niet mocht goedkeuren, in welk g, val ik verzoek dat mij daarvan nv-dedeeling mag worden g< 'daan.

(get.) Alfons La Mabmoba.

In 1877 ontving Turkije de oorlogsverklaring van Rusland in den vorm van eene korte nota, door Vorst Gortschakoff aan den Turkschen gevolmachtigde in St.-l etersburg gench ,

Vermits de onderhandelingen, welke tusschen de Keizerlijke Regeering en de Porte zijn gevoerd, met het doel om tot < en'' duurzame bevrediging van het Oosten te geraken, met tot het gewenschte doel hebben geleid, ziet Zijne Majesteit mijn Gebied zich tot zijn leedwezen gedwongen tot het geweld der wapenen zijne toevlucht te nemen. Heb derhalve de goedheid Uwe regeering kennis te geven, dat Rusland van heden af zich in oorlogs-

toestand met de Porte beschouwt.

Den isten Augustus 1894 vaardigde de Keizer \an Japan een. formeele oorlogsverklaring uit aan China, waarin die hem er toe hadden geleid, werden uiteengezet. Den 2 Juli te voren waren de vijandelijkheden echter reeds begonnen. van de zijde van China door het afzenden van troepen naar Korea, van de zijde van Japan door het zenden van oorlogsschepen. Den 25*ten Juli werd door het Japansch oorlogsschip „Naniwa de Koshung", onder Engelsche vlag, met 2000 Chineesche soldaten aan boord, in den grond geschoten.

Ten gevolge van de groote ontwikkeling die het vei keer dei volken en de snelheid waarmede berichten door pers, post en telegraaf door de geheele wereld worden verspreid, is de toimeele oorlogsverklaring minder absoluut noodzakelijk gewoiden. Uit het oogpunt van internationaal recht is het voldoende, dat er een genoegzame samenloop van omstandigheden aanwezig is geweest om te bewijzen dat de vijandelijkheden te voorzien waren en dat elke verrassing volstrekt buitengesloten is.

Een Engelsch schrijver M a u ri c e heeft 107 gevallen opgenoem , waarbij de oorlog zonder bepaalde oorlogsverklaring is begonnen ).

Het afbreken der politieke onderhandelingen, door het terugroepen van den Gezant, heeft dikwerf de beteekenis

lT l. F. Maurice. Hostilitie* without declaration of u-ar from 1700 to 1870. London 1883.

Sluiten