Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F rede rik de Groote noodzaakte in 1756 het geheele Saksische leger, dat bij Pirna gevangen werd genomen, in zijn leger te treden, terwijl hij in 1758 aan zijn broeder Hendrik schreef: „Ik bid u overigens met aandrang er wel aantedenken, om in alle gevechten met de troepen van de „ Kreits" (des cercles) gevangenen te verkregen, ten einde er recruten van te maken."

Zij mogen nimmer aan het vuur hunner kameraden tot bescherming van eigen oorlogshandelingen of om eenige andere reilen worden blootgesteld.

b. Verblijfplaats.

Art. 5.

De krijgsgevangenen kunnen worden onderworpen aan interneering verblijf in eene stad, vesting, kamp of welke andere plaats ook, onder gehoudenheid zich vandaar niet buiten zekere vastgestelde grenzen te verwijderen; maar zij mogen niet worden opgesloten dan bij wege van onvermijdelijken veiligheidsmaatregel.

Het slecht en onmenschelijk behandelen van gevangenen was nog langen tijd regel. De Pruisen dwongen ze in hun leger dienst te nemen (Saksers bij Pirna); de Russen zonden ze naar Siberië; d<- Engelschen stopten ze op en deden ze gebrek lijden in de beruchte pontons, waarop de sterfte, door ophooping, slechte ventilatie en reiniging zóó groot was dat o. a. van het Fransche leger, dat bij Baylen kapituleerde, slechts enkelen in het leven bleven. De Italianen sloten hunne gevangenen op in de holen op Cabrera.

In den oorlog van Groot-Britannië tegen de Zuid-Afrikaansche Republieken werd aan de ruim 2000 Engelsche krijgsgevangenen te Pretoria de uitgestrekte renbaan aldaar als verblijfplaats aangewezen. Daar de meeste burgers waren uitgetrokken, was deze renbaan, waarbinnen de gevangenen voetbal- en andere sportspelen vrij konden uitvoeren, door een stakelsel en stekel draad afgesloten en door schildwachten bewaakt.

Het in verhouding zeer gering aantal gevangenen dat de Engelschen tot Maart 1900 hadden gemaakt, werd op een gevangenis-schip, eerst de „Penelope", later de .,Manila", in de Simonsbaai op een paar uur van Kaapstad, en li KM. van de kust gehouden. Over ophooping in een nauw bestek, gebrek aan licht en gemis aan beweging kunnen nemen werd geklaagd.

Nadat de Transvaalsche Generaal Cronjé met nog geen 4000 man en eenig licht geschut, in Maart 1900 een week

Sluiten