Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang de tienvoudige overmacht der Engelschen bij Paardenberg had tegengehouden, om aan het hoofdleger met al het zwaar geschut gelegenheid te geven aftetrekken, en, zonder water en levensmiddelen, geheel omsingeld, zich eindelijk aan Veldmaar schalk Roberts moest overgeven, werden deze dapperen, die door ontbering en lijden vooral rust en versehe lucht noodig hadden, in transportschepen geladen en ofschoon reeds vóór het vertrek der schepen typhus, ingewandskoorts en mazelen er op uitbrak, naar St. Helena vervoerd.

Evenmin als Engelsche krijgsgevangenen, door Rusland bijv. gemaakt, naar Siberië overgebracht of die, welke door de Transvalers of Vrij staters zijn genomen in de mijnen bewaard zouden mogen worden, ten einde de plaats gehad hebbende ontvluchtingen verder tegen te gaan, evenmin is deze deportatie naar St. Helena, op welken tocht velen aan ziekten bezweken, te verdedigen, daar dit niet is: eene menschHevende behandeling.

c. Werk en loon.

Art. 6.

De Staat kan de krijgsgevangenen tot het verrichten van arbeid bezigen overeenkomstig hun rang of graad en hunne geschiktheid. Deze arbeid zal niet overmatig zijn, en geenerlei verband houden met de krijgsverrichtingen.

De krijgsgevangenen kunnen worden gemachtigd om te arbeiden voor rekening van openbare bestuiten of' van partikulieren, of voor hunne eigene rekening.

De arbeid, voor den Staat verricht, wordt betaald volgens de tarieven geldig voor militairen van het eigen leger, wanneer deze denzelfden arbeid verrichten.

Wanneer de arbeid plaats heeft voor rekening van andere openbare besturen of voor partikulieren, zullen de voorwaarden daarvan worden geregeld in overleg met het militair gezag.

Het arbeidsloon der krijgsgevangenen moet dienen om hun lot te verzachten, en het overschot zal hun worden uitbetaald op het oogenblik van hunne invrijheidstelling, behoudens aftrek van de kosten van onderhoud.

8

Sluiten