Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

insubordinatie wettigt te hunnen opzichte de vereischte dwangmaatregelen.

De ontvluchte krijgsgevangenen, die weder worden gevat, alvorens zij hun eigen leger hebben kunnen bereiken of het gebied, bezet door het leger dat hen heeft gevangen genomen, hebben kunnen verlaten, kunnen disciplinair gestraft worden.

Krijgsgevangenen die, nadat het hun gelukt is te ontkomen, opnieuw krijgsgevangen worden gemaakt, zijn wegens hun vroegere vlucht niet strafbaar.

Krijgsgevangenen kunnen aan dagelijksche appèls en aan alle politie-maatregelen, noodig om hunne ontvluchting te voorkomen of te beletten, worden onderworpen. Het Fr. reglement van 1859 op de krijgsgevangenen schrijft voor dat een krijgsgevangene geen buitenlandsche briefwisseling mag houden dan met open brieven, door tusschenkomst van de commandanten der gevangendepöts. In het algemeen is de briefwisseling deikrijgsgevangenen — ook binnenslands — onderworpen aan het onderzoek van de militaire autoriteiten van het land, dat hen gevangen neemt. Het Fr. reglement v. 1859 bepaalt echter dat zij, die op hun woord van eer krijgsgevangen zijn, binnenslands vrij met ieder briefwisseling kunnen voeren.

De Fransche officieren, in Pruisen gevangen gehouden, werden wegens reclames, het blijven na gezetten tijd in een koffiehuis, het protesteeren tegen het verbod van de Indépendance Beli/e te lezen — waarschijnlijk na herhaalde waarschuwing, — in Oost-Pruisen in een vesting of fort geïnterneerd.

Eene samenrotting onder de gevangenen, tot algemeene ontvluchting of bevrijding, kan, wegens het gevaar, ingevolge het krijgsrecht, worden gestraft; evenzoo een complot tot oproer tegen de autoriteit ter plaatse.

In de ergste gevallen kan zelfs de doodstraf worden toegepast (§ XXXII Russ. voorstel).

f. Vrijlaten op eerewoord.

Art. 9.

Ieder krijgsgevangene is gehouden, indien hij daaromtrent wordt ondervraagd, zijne ware namen en zijn waren rang of graad op te geven, en ingeval hij in strijd met dezen regel mocht handelen, stelt hij zich

Sluiten