Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personen te zijn voor het weldadigheidsbetoon, zullen binnen de perken door de militaire noodzakelijkheid en de administratieve regelen gesteld, van de oorlogvoerenden voor zich zelf en voor hunne behoorlijk gemachtigde agenten alle medewerking ontvangen om hunne menschlievende taak doeltreffend te kunnen volbrengen. De afgevaardigden van die vereenigingen zullen kunnen worden toegelaten tot het verstrekken van hulp in de depóts van interneering, alsmede op de étappe-plaatsen der gevangenen, die naar hun vaderland terugkeeren, krachtens eene persoonlijke vergunning, afgegeven door de militaire autoriteit, en mits zij zich schriftelijk verbinden zich te onderwerpen aan alle maatregelen van orde en politie welke deze mocht voorschrijven.

i. \ rijdom van port en inkomende rechten.

Bijslag op tractement.

Art. 16.

De Bureaux van inlichtingen genieten vrijdom van port. De brieven, postwissels en geldswaarden, alsmede de postpakketten, bestemd voor de krijgsgevangenen of door hen verzonden, zullen vrijgesteld zijn van alle postheffingen zoowel in de landen van afzending en van bestemming als in de tusschengelegen landen.

De giften en ondersteuningen in natura, voor de krijgsgevangenen bestemd, zullen worden toegelaten vrij van alle invoer- en andere rechten, alsmede van de vrachtkosten op de door den Staat geëxploiteerde spoorwegen.

Dit artikel is aangenomen op voorstel van Z.Exc. Beernaert, Eerste gedelegeerde van België, ondersteund door Prof. Lanima sch (Oostenrijk) en Schrijver dezes. De eerste wees er op dat in 1870 duizenden krijgsgevangenen niet in het bezit konden komen van hun brieven en van de geschenken hunner bloedverwanten , omdat zij de porto's niet konden betalen. Een weinig belangrijke liefdegift was voldoende om de Fransche krjjgs-

Sluiten