Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gesneuvelden of stervenden op een slagveld mogen niet uitgeplunderd of verminkt worden (§ 1!» Handl. v. h. Inst.).

Ofschoon in geen tractaat of voorstel opgenomen, is deze regel van positief recht zóó uit den aard der zaak voortvloeiende, dat de Fransche Handleiding de vraag stelt: .. Is het noodig er bij te voegen, dat de eerbied voor dooden en gewonden vaste regel is bij beschaafde natiën?" ')

De dooden moeten nimmer begraven worden vóór men van hunne lichamen alle kenteekenen heeft verzameld, zooals zakboekjes, nummers, portefeuilles enz., geschikt 0111 hunne identiteit aan te toonen.

De op deze wijze nopens de vijandelijke dooden verzamelde aanwijzingen worden aan het leger of aan de Regeering, waartoe zij behooren, zoo spoedig mogelijk medegedeeld.

Regel van humaniteit. Het is plicht de treurige en pijnlijke onzekerheid van de betrekkingen der strijders, omtrent het lot van hen, die voor de eer van hun land vielen, zoo kort mogelijk te doen duren. Soms staan er gewichtige maatschappelijke en burgerlijke rechten en belangen mede in verband. I111868 waren nog 12,000 Oostenrijkers en 700 Pruisische soldaten uit den oorlog van 1866 vermist2). Op de Bruss. (Jonf. is de regel door Kolonel Brun 3) (Denemarken) voorgesteld; later is die door het Instituut in de zittingen van Den Haag overgenomen 4).

De Fransche Handleiding5) voegt er bij, dat alle kenteekenen verzameld en met de lijst der dooden, zoo spoedig mogelijk aan den vijand gezonden moeten worden, met alle voorwerpen, welke op de dooden zijn gevonden en hun persoonlijk eigendom waren.

Bij ministerieele aanschrijving van 2 Sept. 1881 is in Frankrijk bepaald, dat aan ieder militair een plaatje (plaque d'identité) van bepaalden vorm en inscriptie moet worden uitgereikt.

Art. 20.

Na het sluiten van den vrede, zal de terugkeer van de krijgsgevangenen naar hun vaderland binnen den kortst mogelijken tijd moeten geschieden.

1) Manuel de droit international, p. 51. — Ovdonnance du S Mai 1S32, art. 135.

2) Lueder, Die Genfer Convention, S. 323.

3) Act es. p. 83.

4) Atomaire 1S77. p. 98.

5) Blz. 51.

Sluiten