Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In die Fransche vestingen, volgens verouderd systeem, hadden de bevelhebbers overigens kunnen handelen, zooals Generaalmajoor Lundung in den Duitsch-Deenschen oorlog van 18H4 deed. Reeds den Maart had deze de geheele burgerbevolking, met het grootst gedeelte van haar mobilair, de vesting Predricia doen ontruimen en naar het eiland Funen overbrengen. Den 2<>ten begon het bombardement; een vijftigtal huizen werd in de asch gelegd, doch thans zonder eenig militair gevolg, zoodat het spoedig werd gestaakt.

Coehoorn was een groot voorstander van het bombardement. Volgens B r i a 1 m o n t 1) is het zeker, dat in de toekomst evenals in het verleden, deze wijze van aanval telkens zal worden gebezigd, wanneer men kans ziet daardoor den langzamen gang en de moeilijkheden van een geregeld beleg te vermijden.

In den oorlog van Groot-Britannië tegen de Zuid-Afrikaansche Republieken zijn de versterkte plaatsen Mafeking, Kimberley en Ladysmith, maanden achtereen, doch zeer ongeregeld, nu eens meer dan minder gebombardeerd. De bijzondere omstandigheden, waaronder die plaatsen verkeerden en de juiste gegevens, welke ontbreken, verhinderen het maken van gevolgtrekkingen.

Wanneer een open stad door de aanwezigheid van belangrijke militaire inrichtingen: geweerfabriek, kanongieterij, militaire constructie-werkplaatsen of dergelijke en van depots van troepenkorpsen als eene militaire wapenplaats wordt gebezigd, is het den aanvaller geoorloofd deze inrichtingen ook door bombardement te vernielen. Hij zal daarbij zooveel mogelijk de overige gebouwen der stad dienen te sparen.

Het oorspronkelijke Russische voorstel ter Brusselsche Conferentie bevat eene onderscheiding tusschen open en bevestigde steden. De heer Van Lansberge deed dientengevolge, namens de Nederlandsche Regeering, het voorstel te bepalen: Vooropen stad zal gehouden worden elke stad, welke niet van eene omwalling of muur (enceinte) is omringd, maar omgeven door gedetacheerde forten, onder voorwaarde dat zij geen troepen bevat en dat de inwoners aan de verdediging der forten geen deel nemen.

Na discussie werd aangenomen dat „ elke open stad, welke in de nabijheid van een fort ligt en tot hare verdediging bijdraagt, evenals eene vesting kan worden beschoten, maar dat zij, als ze niet bijdraagt tot de verdediging, niet kan worden gebombardeerd." 2) Het Fransche voorschrift zegt terecht, dat er in zooverre geen onderscheid bestaat tusschen open en versterkte plaatsen, dat beide niet beschoten kunnen worden, zoodra zij niet worden verdedigd.

Vroeger dacht men er anders over. Nelson schoot in 1801

1) Traité de fwtification polygonale, p. 161 a 17Ö.

2) Actes, p. 37.

Sluiten