Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen, bij de opeisching van het fort Issy, 30 April 1871, op bevel van Maarschalk Mac-Mahon, gedreigd werd, dat, bij geen spoedig en voldoend antwoord, het geheele garnizoen over de kling zou worden gejaagd, antwoordde de kolonel Rossel, gedelegeerde voor oorlog te Parijs, den lsten Mei:

„Waarde Kameraad! Den eersten keer, dat gij u veroorlooft ons eene zoo beleedigende opeisching toetezenden als uw brief van gisteren, zal ik uw parlementair volgens oorlogsgebruik laten fusilleeren.

„Uw toegenegen kameraad Rossel."

Zeer ten onrechte wordt hier het doen fusilleeren van een parlementair op het oorlogsgebruik of recht gegrond. Wel staat liet oorlogsrecht nog het nemen van représaille-maatregelen toe, maar daaruit is geen aanleiding te vinden een geschonden oorlogsgebruik op den parlementair te wreken.

Met het vertoonen van de parlementaire vlag behoeft de tegenpartij echter niet langs de geheele gevechtslinie het vuur te doen staken.

Wordt een parlementair of' zijn geleide, die zich tijdens een gevecht vertoont, toevallig getroffen, dan geeft dit geen grond zulks als eene schennis van het volkenrecht te beschouwen '); § 59 Russ. voorstel.

De regel van de lste alinea is gesteld om misbruik van de parlementaire vlag te voorkomen.

Dikwerf is er, bij het zenden van een parlementair, eene nevenbedoeling in het spel. Daaraan moet gedacht worden. Toen de Denen, den 5den Febr. 1864, de Danewerken ontruimd hadden, was er hun alles aan gelegen om den vijand daarvan zoolang mogelijk onkundig te laten, ten einde een voorsprong te verkrijgen. Daartoe meldde zich, 's avonds te 6 uren van genoemden dag, een Deensch parlementair bij den Oostenrijkschen voorpost te Fahrdorf, met verzoek om den volgenden dag, 's morgens vroeg, het vuur niet te openen, ten einde gelegenheid te geven de dooden en gewonden, die bij Bustorf lagen, van het terrein optenemen. Toen de Oostenrijksche officier met het antwoord van den Generaal Gr a b 1 e n z terugkwam, dat tot 's morgens 8 uren van den 6dt;", in die richting, op ongewapende ziekendragers niet zou worden geschoten, was de parlementair verdwenen en bemerkte de officier, die naar hem zocht, 's nachts om 1 uur eerst, dat de tegenoverliggende schansen verlaten waren 2).

1) Bluntschli, § 684.

2) Streffleur, Oesterr. milit. Zeitschrift. Sept. 1870.

Sluiten