Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Eene capitulatie van eene vesting of fort mag alleen dan geschieden, als alle middelen ter verdediging volkomen uitgeput zijn. Nimmer mag eene capitulatie plaats hebben, dan na goedkeuring van den raad van defensie. Is er één lid tegen, gelooft dit lid, dat het nog mogelijk is de verdediging voorttezetten, dan moet ze voortgezet worden, en al waren alle leden voor de overgave dan ontslaat dit nog den commandant der sterkte niet van zijne zware verantwoordelijkheid. Zoolang er leven is, is er hoop. Evenzeer als het om die reden de plicht van den geneesheer is het leven van den doodelijk kranke te rekken, zelfs in de schijnbaar laatste ure nog met den dood te worstelen en den strijd niet optegeven, evenzeer is zulks de plicht van elk bevelhebber aan wien de verdediging van eene vesting of fort is toevertrouwd. lederen dag, elk uur, dat die verdediging gerekt wordt, kan er, hetzij voor de vesting, hetzij elders iets geschieden, waardoor die sterkte of het land gered wordt. Hij bedenke, dat hij iets verdedigt van nog hooger waarde dan materieele belangen, dan het leven van hem en van hen, die zich binnen de sterkte bevinden: dat hij is de hoeder van de eer van het vaderland. Op een der pleinen van Metz staat het standbeeld van Maarschalk Fabert, de heldhaftige verdediger dier stad ten tijde van Lodewijk XIV, en op het voetstuk er van zijn de woorden, die hij tot zijn Koning sprak, in het gesteente gegrift: „Si, pour empêcher qu'une place que le Eoi m'a confié ne tombat au pouvoir de l'ennemi, il fallait mettre <i la brêche ma personne, ma familie et tout mon bien,je ne balancerais pas un moment a le faire."

e. Voorwaarden eener capitulatie. Wanneer tot eene capitulatie wordt overgegaan, moet elk Generaal trachten voor zijne partij de meest gunstige voorwaarden te bedingen. De omstandigheden moeten beslissen, wat de overwinnaar daartoe in het eene, wat hij in het andere geval zal moeten en kunnen vorderen. Zijne êischen worden geregeld naar hetgeen op het oogenblik van de overeenkomst het meest tot het einddoel leidt. Om deze te zien ingewilligd, zullen somtijds concessiën moeten worden verleend, die in andere gevallen zouden moeten worden geweigerd. Custine eischte, 20 September 1792, Mainz op. Zijne macht was te gering om de vesting met kracht van wapenen te vermeesteren. „ Si je ne parviens pas a prendre Mayence schreef hij in zijn rapport van den 18den, „j'aurai toujours fait une tentative d'une grande audace." Den volgenden dag reeds toonde de Generaal von Gymnich, Gouverneur der vesting, zich bereid te capituleeren. Custine haastte zich derhalve aan het Garnizoen vrijen aftocht toetestaan, onder voorwaarde van binnen een jaar niet tegen Frankrijk te dienen.

In 1800 was het voor de Oostenrijkers van het grootste belang Genua, dat reeds geruimen tijd belegerd was, te bemachtigen, alvorens Bonaparte met het reserveleger uit Frankrijk tot

Sluiten