Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschaafde volken, de gevolgen van zulk eene daad overschat, die niet weet wat hem of de stad rechtens te wachten staat. Zoo plukt de Staat, die niet zorgt dat zijne officieren hunne rechten en verplichtingen kennen, daarvan vroeg of laat de wrange vruchten.

Talrijk zijn de voorbeelden uit dienzelfden oorlog, dat verzuimd is het materieel te vernietigen, alvorens tot de capitulatie overtegaan. De raad van enquête over de capitulatiën, na den vrede, onder voorzitterschap van den Maarschalk Baraguayd HiUiers, door de Fransche regeering benoemd, heeft daarover echter telkens, waar het voorkwam: bij Marsal, Vitry-leLaon, Soissons, Schlettstadt, Montmedy en Ihionville, zijne afkeuring uitgesproken ').

li. Bepalingen in Nederland, omtrent te bedingen voorwaarden, opgenomen in §129 der wijzigingen van 1880 van de bij Kon. Besl. van 18 Nov. 1875, N°. 9 vastgestelde Instructie voor \ esting- en Fort-Commandanten.

Bij het trachten, om de gunstigste voorwaarden te bedingen, komen o. a. de volgende punten in aanmerking:

1°. Zoo mogelijk vrijen aftocht van het garnizoen, kan het zijn met behoud van vaandels, wapenen en het medenemen van eenig geschut.

2°. Is de krijgsgevangenschap niet te ontgaan, dan het met krijgseer uitrukken, en eerst daarna nederleggen der wapenen op het glacis, en het behouden van het zijdgeweer door officieren en onderofficieren.

Hierbij moet in het oog worden gehouden. dat het bedingen van meerdere krijgseer nimmer kan opwegen tegen de eer van de hardnekkigheid der verdediging en het vertragen van den tijd van overgave.

3°. Gunstige bepalingen ten aanzien van latere uitwisseling, alsmede ten opzichte van het onderhoud en de behandeling gedurende de krijgsgevangenschap en het vervoer der troepen. 4°. Zoodanige bepalingen ten gunste der zieken en gekwetsten, waarvoor de overeenkomst van Genève geen voldoenden waarborg mocht geven.

5°. Dat de niet-strijders — voor zooverre hunne diensten voor de krijgsgevangenen zeiven niet gevorderd worden — vrijen aftocht bekomen.

6°. Bij vrijen aftocht der bezetting de bepalingen tot het waarborgen van den onbelemmerden terugmarsch. 7°. Ten aanzien der burgerij: veiligheid en bescherming van personen en eigendommen ook voor hen, die aan de verdediging hebben deelgenomen; verstrekking van passen aan hen. die verlangen uitte wijken, behoud van ambten, enz.

1) Rapport officiel du conseil d'enquête sur les capitulations.

Sluiten