Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Ik capituleer, omdat ik geen brood en geen munitie hel).

„ B1 ü c h e r."

Bij de capitulatie van Metz had Generaal J ar ras niet moeite verkregen, dat het Fransche leger, alvorens de wapenen neerteleggen, met krijgseer zou mogen uittrekken. Maarschalk Bazaine stond er echter op, dat dit alleen in het protocol opgenomen, doch niet uitgevoerd zou worden.

De Pruisische Generaal von Stiehle verheelde zijne \erbazing daarover niet en verklaarde, dat men in Pruisen gewoon was alle bepalingen ©ener capitulatie stipt natekomen, en dat dus één van beide, de bepaling öf geheel uit het protocol weggelaten öt', zoo zij er in bleef, uitgevoerd moest worden. Zij werd er daarop uitgelaten. Generaal J ar ras, wien er veel aan gelegen was de schande dezer capitulatie zooveel mogelijk te verzachten, bewerkte daarop, dat aan het slot \an ait. 4 der conventie werd gevoegd: „dat in het behoud van degens en eigendommen der officieren was toegestemd, als erkenning van 'den moed, door de troepen gedurende den veldtocht

betoond." ,

Alvorens overtegaan tot het onderhandelen over eene capitulatie, waarbij het zich laat aanzien, dat de troepen zich gevangen zullen moeten geven, behooren de vaandels en standaarden te worden verbrand, opdat die tropeeën niet in 's vijands handen vallen. In den buitengewonen krijgsraad voor het proces van Bazaine zeide Generaal de Rivière als rapporteur: „Lhonneur d'une armee se symbolise dans les drapeaux. Le decoir d'un général, si la fortune des armes lui devient contraire, est de les soustraire aux humiliations de la defaite" ') Zijn eens de onderhandelingen begonnen, dan is het veeltijds te laat ).

in. Zorg voor de belangen der officieren en manschappen.

128 van de Instructie voor Vesting- en Fortcommandanten , vastgesteld bij Kon. Besl. van 18 Nov. 1875 N°. 9 en gewijzigd bij Kon. Besl. van 29 April 1880, Nw. 27, geeft daartoe aan het Nederlandsche leger een uitmuntend voorschrift. „ Hij (de Vestingcommandant) mag geen voorwaarden aannemen " — staat daar — „waardoor zijn lot van dat zijner troepen zou afgescheiden worden. Hij neemt ook geen voorwaarden aan, die, ten einde de krijgsgevangenschap te ontgaan, de verplichting zouden opleggen om niet meer tegen den vijand te dienen.

Een andere waarborg is, dat de officieren niet van de man-

1) Procés Bazaine, p. 133.

2) Bij de onderhandelingen voor de capitulatie van Metz zeide Generaal von Stiehle tot Generaal Jarras: En tout cas. tont ce qui riest jm détruit, tout ce qui n'est pas brute de drapeaux a cette heure mus appartient. Proces Bazaine, p. 654

Sluiten