Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 39.

Het hangt van de contracteerende partijen af' om in de bepalingen van den wapenstilstand, het verkeer vast te stellen, dat op het oorlogstooneel zal mogen plaats hebben met de bevolkingen en tusschen hen.

Gedurende den wapenstilstand kan aan de bewoners van de bezette landstreek, naar omstandigheden, vrij of beperkt verkeer, van of naar 's vijands zijde, toegelaten of wel alle verkeer ontzegd worden.

De conventie dient daaromtrent bepalingen te bevatten. Is dit niet geschied, dan kan als regel, ook bij stilzwijgende overeenkomst, gelden, dat bij eene wapenschorsing, die slechts korten tijd duurt, alle verkeer van en naar 's vijands zijde verboden blijft. Een wapenstilstand van langen duur is echter reeds een overgangstoestand tot den vrede; vandaar dat daarbij het wederkeerig overschrijden der demarcatielijnen door de burgerbevolking kan worden toegelaten. Wanneer een wapenstilstand voor geruimen tijd wordt gesloten tusschen oorlogspartijen, wier legers in elkanders onmiddellijke nabijheid blijven, b.v. bij eene ingesloten vesting, zal, in den regel, slechts een beperkt verkeer met voorzorgsmaatregelen worden toegelaten (art. 10 van den wapenstilstand van Parijs, 28 Jan. 1871).

Is het tegendeel niet bedongen, dan kan het legerbestuur in een bezette landstreek, gedurende den beperkten wapenstilstand, voortgaan: requisities te vorderen (echter niet dan op regelmatige wijze, door tusschenkomst van de gemeentebesturen) en de vastgestelde oorlogsschattingen te heften, zonder die te mogen verzwaren. Het kan boeten opleggen bij overtredingen, welke buiten bereik der militaire rechtbanken blijven.

Bij den algemeenen wapenstilstand is het vorderen van oorlogsschatting in strijd met de beginselen van het modern oorlogsrecht.

Een plaatselijke of beperkte wapenstilstand kan een stap zijn tot den vrede, doch deze ligt nog te zeer in het verschiet om dien reeds verzekerd te achten. Het overwinnend leger handhaaft dus in de bezette streek het slatn quo, ook ten opzichte van de administratieve maatregelen van beheer. De toestand

Sluiten