Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de openbare orde en het publieke leven te herstellen en te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte verhindering , met eerbiediging van de in het laud geldende wetten.

Volgens eene uitlegging, door den Baron Lam berm out (België) ter Bruss. Conf. gegeven, waarmede alle leden zich hebben vereenigd ■), omvat het woord „Orde" in de § „materieele, burgerlijke, maatschappelijke, politieke orde;" terwijl „publiek leven" (nV publique) betrekking heeft op: „maatschappelijke functiën en gewone transacties, die het dagelijksch leven uitmaken."

Blijkens blz. 213 van de „Acten de la Conférence de Bruxelles" (Protocole N°. 18) moeten in elk geval de burgerlijke- en strafwetboeken in het bezet gebied gehandhaafd blijven en kunnen alleen de politieke en administratieve wetten worden gewijzigd, terwijl uit eene verklaring van Generaal von Voigts-Rhetz bij de discussie over deze artt. 2 en 8 blijkt dat de protocollen, welke in de „Actes" voorkomen, bepaald noodig zijn om de artikelen der „Verklaring" goed uitteleggen.

De werkkring van de vreemde gezanten en diplomatieke personen, bij de vijandelijke regeering geaccrediteerd, houdt in het bezet gebied rechtens op. In het belang van het volkenrechtelijk verkeer worden deze gezanten echter, in dat gebied, door het bezettingsleger beschermd en hunne diplomatieke werkzaamheid toegelaten, even alsof zij tijdelijk bij de souvereine macht over dat leger waren geaccrediteerd 2).

De vreemde consuls, die van de vijandelijke regeering machtiging hebben verkregen in de later bezette landstreek werkzaam te blijven, worden in hun werkkring door de overwinnende legermacht zoomin mogelijk gestoord.

Zij worden behandeld alsof zij middelerwijl door de eigen staatsmacht waren aangesteld 3).

De regelen van courtoisie tusschen bevriende Mogendheden, immer zooveel mogelijk te betrachten, schrijven dit voor. Aan die regelen moet in verschillende voorkomende gevallen de verhouding met de vertegenwoordigers der Staten worden getoetst.

1) Actes, p. 110.

2) Bluntschli, § 555.

3) Bluntschli, § 556.

Sluiten