Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De benaming brandschatting is dus thans niet meer juist. Tot waarborg der betaling kunnen gijzelaars worden genomen, die, zoodra de betaling is geschied, worden ontslagen. Bij weigering van betaling kan, in stede van tot de militaire, tot de administratieve executie, d. i. tot publieken verkoop der eigendommen of tot inlegering (garnisaires) worden overgegaan; evenzeer als dit in vredestijd van staatswege plaats heeft bij wanbetaling der aan het Rijk verschuldigde belasting. In 1871 werden te Nancy, zelfs nog na het teekenen der vredes-preliminairen, zware inlegering van 15—20 soldaten bij de rijkste burgers gelegd, wegens het niet betalen der opgelegde oorlogsschatting.

Art. 50.

Geenerlei gemeenschappelijke straf, in geld of van anderen aard, zal mogen worden uitgevaardigd tegen de bevolkingen op grond van persoonlijke handelingen, waarvoor zij in haar geheel niet als hoofdelijk aansprakelijk zouden kunnen worden beschouwd.

De solidaire aansprakelijkheid zelfs voor individueele feiten is een gebruik geworden van den oorlog, doch in strijd met recht en billijkheid. Deze verbodsbepaling is dus een belangrijke schrede voorwaarts op den weg van het recht.

Napoleon I schreef den lste» Dec. 1806, uit Posen aan den Opperrechter R e g n i e r 1): „ Ik vind dat de wet, die de gemeenten aansprakelijk stelt voor hetgeen bij haar voorvalt, eene militaire wet en van dat oogenblik eene oorlogswet is. Vreemd aan het land, treedt de veroveraar in geen bepleiting, doch stelt de geheele burgerschaar verantwoordelijk."

Napoleon zegt wel, dat de „veroveraar vreemd is aan het land," maar zoodra een landstreek is bezet, komt zij onder gezag en beheer van den overwinnenden Staat, en houdt, zoolangde bezetting duurt, de staatsrechtelijke vreemdelingschap op.

De solidaire aansprakelijkheid, in 1806 door de Franschen in Pruisen ingevoerd, is in 1870 door de Duitschers op Frankrijk verhaald. Toen zijn in ruimer mate dan vroeger, in de bezette landen, de individueele misdrijven gewroken op het algemeen, en de repressieve maatregelen tot uitersten gedreven, die hun doel voorbijstreefden.

Volgens punt 3 van de, reeds in Aug. 1870, door deDuitsche

1) Correspondance 11334.

Sluiten