Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De solidaire aansprakelijkheid moet m. i. verworpen worden:

1°. omdat zij niet noodig is voor de veiligheid, die, zooals andere oorlogen hebben bewezen, door andere meer rechtvaardige middelen kan verkregen worden en, bij minder hardvochtigheid en uiterste gestrengheid, ook minder zal worden bedreigd;

2°. omdat het gebleken is, dat de benden franc-tireurs door die geweldmaatregelen niet verminderd, maar integendeel vermeerderd zijn, en zij zich, door de wraakneming op de bevolking, niet van oorlogshandelingen hebben doen terughouden, zoodat deze doelloos werd;

3°. omdat het terugkeeren tot den vrede, door het stijgen van de verbittering en van den volkshaat, wordt bemoeilijkt; 4°. omdat, ook na den vrede, door den opgewekten volkshaat, een dorst naar wederwraak wordt opgewekt, en het opnieuw uitbarsten van den oorlog daardoor kan worden: a merci d'un incident.

Art. 51.

Geene heffing zal geschieden dan krachtens een schriftelijk bevel en onder verantwoordelijkheid van een bevel\oerenden generaal.

De heffing zal, voor zooveel mogelijk, geschieden naaide regels geldende voor de grondslagen en de verdeeling der bestaande belastingen.

Voor elke betaling zal een ontvangbewijs aan de belastingplichtigen worden uitgereikt.

Hoe de terugbetaling zal geschieden is met voordacht in 't midden gelaten. In de handen van den Staat is dit ontvangbewijs een authentiek stuk, dat hem in de gelegenheid zal stellen, na den vrede, als hem zulks goeddunkt, de verschuldigde schadeloosstellingen naar billijkheid te verdeelen

Art. 52.

Requisitiën in natura en persoonlijke diensten zullen van de gemeenten of van de bewoners niet kunnen worden geëischt dan ter voorziening in de behoeften van

1) Haagsche Vredes-Conferentie, zitting van 17 Juni 1899.

Sluiten