Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als belooning toe aan het troepenkorps of den militair, die hem behaalde. De verdeeling van deze buitpremie geschiedt alsdan volgens vastgestelde regelen naar rang.

Vooral bij buit geldt de rechtsregel: En fait de meublesposses8ion vaut titre.

Het is aan militairen niet geoorloofd het geld en de kleinoodiën van door hen overwonnen vijanden als oorlogsbuit te nemen. Aan hen alleen wordt soms, bij wijze van uitzondering, toegestaan, hetgeen tot de oorlogsuitrusting van de gevangenen behoort, als wapenen, paarden, veldflesschen of ander veld-équipement, zich toe te eigenen.

In nood is het een recht; ook als zegeteeken en herinnering aan eene bijzondere daad: de gevangenneming van een hoog bevelhebber of beroemd persoon b. v., wiens sabel of pistool men bewaart. De Denen b. v. hebben in 1864 aan krijgsgevangen Pruisische officieren de paarden doen teruggeven, welke die officieren verklaarden, dat privaat-eigendom waren.

Tot nu toe berust deze quaestie op convenances en regelen van courtoisie. Generaal von Moltke stond, op verzoek van Generaal von Wimpffen 3 Sept. 1870, aan dezen en de officieren van diens gevolg toe, de paarden, die hun bijzonder eigendom waren, in krijgsgevangenschap medeteuemen.

Wanneer bij gesneuvelden gelden of kostbaarheden worden gevonden, wordt het, bij volkomen onbekendheid met de erfgenamen en onzekerheid of voor dezen het goed te redden zal zijn, als een recht erkend zich dat geld en die kostbaarheden toeteëigenen, liever dan ze te doen begraven.

Zoo zegt Bluntschli 1): Het is echter duidelijk dat dit tot misbruik aanleiding geeft. Is er tijd, dan moet men door het nommer of het merk der kleederen, of uit zakboekjes, de identiteit der gesneuvelden nasporen, en die boekjes vooral, met de kostbaarheden, voor hunne betrekkingen opleggen. Het afnemen der geldswaarden van gesneuvelden, zoowel als van gevangenen, gewonden of non-combattanten, moet zelfs. volgens Dahn (S. 22), voor de krijgsraden gebracht en, onder bezwarende omstandigheden, met den dood gestraft worden. De geldswaarden op de lijken gevonden moeten, volgens hem. aan het regiments-commando worden afgegeven, om later aan de erven uitgereikt of tusschen den vinder en de regimentskas verdeeld te worden.

1) Das moderne VSlkerreeht, § 659.

Sluiten