Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conventie van Genève tot verbetering van het lot der gewonde militairen in de legers te velde,

geteekend den 22s"n Augustus 1864.

In de zitting van den 5de" Juli 1899 van de Haagsche Vredes-Conferentie zijn drie wenschen officieel geuit en aangenomen, waarvan de derde behelst dat het alle Staten in den Haag vertegenwoordigd aangenaam zou wezen indien de Zwitsersche Regeering binnen korten tijd het initiatief zou willen nemen om eene conferentie bijeen te roepen tot herziening van de Conventie van Genève.

Met het oog daarop wordt het weinig doelmatig geacht in beschouwingen te treden omtrent den inhoud der verschillende artikelen en worden die hier dus zonder commentaren aangetroffen.

Art. 1.

De ambulances en militaire hospitalen zullen als onzijdig erkend worden en als zoodanig door de oorlogvoerenden worden beschermd en geëerbiedigd, zoolang zich daarin zieken of gewonden bevinden.

De onzijdigheid zou ophouden, indien die ambulances of hospitalen door eene krijgsmacht werden bewaakt.

Art, 2.

Het personeel der hospitalen en ambulances, waaronder begrepen zijn de intendance, de geneeskundige dienst, de administratie en de dienst voor het vervoer der gewonden, alsmede de aalmoezeniers, zullen in het genot der onzijdigheid deelen, wanneer het in de uitoefening zijner bediening is en zoolang er gewonden wegtedragen of te helpen zullen zijn.

Art. 3.

De personen, bedoeld bij het vorig artikel, zullen, zelfs na de bezetting door den vijand, kunnen voortgaan hun dienst

Sluiten