Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. ingeval van oen oorlog, waarbij Nederland niet is betrokken, nadat daartoe de Koninklijke machtiging is gevraagd en verkregen en in overleg met de autoriteiten door de regeeringen van de oorlogvoerende Mogendheden daartoe aangewezen. (Art. 8). Reeds in tijd van vrede heeft tusschen het hoofdcomité van de vereeniging en de inspecteurs van den geneeskundigen dienst der zee- en der landmacht een geregeld overleg plaats, ten einde de bovenbedoelde aansluiting voortebereiden en te regelen. (Art. 9). Bij mobilisatie wordt aan het hoofdkwartier van het veldleger, en, zoo noodig, ook aan het hoofdkwartier van de liniën en stellingen, een lid van het hoofdcomité, als gedelegeerde toegevoegd, met den titel van „commissaris van het Nederlandse/in Roode Kruis." (Art. 10).

De chefs van den geneeskundigen dienst bij het hoofdkwartier van het veldleger, bij de staven van elke divisie of zelfstandige brigade en bij de hoofdkwartieren van elk der liniën en stellingen, stellen in tijd van oorlog, na gehouden overleg met den gedelegeerde van het Roode Kruis, vast, waar, wanneer en op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van de diensten van het personeel en materieel der vereeniging. (Art. 11).

8. Bestraffen van krijgsgevangenen. Het is strijdig met het modern oorlogsrecht krijgsgevangenen ter zake hunner militaire handelingen, als vijand van den Staat te straffen of daaromtrent wraak uitteoefenen, welke schade of welk leed door hen ook mocht zijn veroorzaakt.

(Suchet na de inneming van Tarragona, in 1811, tegenover den Gouverneur der vesting, Contreras).

Krijgsgevangenen, die als opstandelingen met de wapenen in de hand worden gegrepen, mogen, zonder vonnis van den bevoegden rechter, niet worden geëxecuteerd.

(Rechtschapenheid van den Generaal De Koek tegenover den zoon van Diepo-Negoro) ').

Krijgsgevangenen zijn niet onschendbaar. Zij kunnen wegens commune of militaire delicten, vóór of tijdens hunne gevangenschap bedreven, voor de rechtbanken van den Staat, die lien gevangen heeft, worden getrokken. Die Staat behoort echter hunne zaak naar de algemeene regelen van het recht, aldaar van kracht, te doen onderzoeken en bestraffen 2) (§XXI

1) Weitzel, l)e Oor lorj op Java, II, blz. 440.

2) Dalin. S. 10.

Sluiten