Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Russ. voorstel; art. 28, lst« alinea, Bruss. Conf.; blz. 76 Fr. manuel; § 62 Handl. v. h. Inst.).

Het standrecht is op krijgsgevangenen niet van toepassing.

!t. Uitwisseling van krijgsgevangenen. Krijgsgevangenen zijn straf- noch zekerheidsgevangenen en mogen slechts zoolang de oorlog duurt in gevangenschap blijven. Tenzij zij zich middelerwijl door het plegen van vergrijpen strafschuldig hebben gemaakt, moet hun bij den vrede de vrijheid worden hergeven (§ XXV Rus.s. voorstel; Considerans blz. 20 Handl. Inst.; art. 56 Amerik. Instructie).

Intusschen kan ook gedurende den oorlog uitwisseling van gevangenen plaats hebben.

Dit geschiedt alsdan naar goedvinden bij conventie of cartel, tusschen de oorlogvoerende Staten.

Zonder dat dit tevoren bij verdrag is bepaald, behoeft een Staat de uitwisseling niet goedtekeuren. Ook verliest eene afspraak, daaromtrent tevoren gemaakt, haar kracht, wanneer de andere partij zich niet aan die afspraak heeft gehouden (Bluntschli, § 100).

Zijn tevoren geen bepalingen gemaakt , of bij twijfel omtrent de bedoeling, dan wordt bij de uitwisseling het beginsel van gelijkstelling aangenomen, man voor man en rang voor rang. Verschil van wapensoort komt niet in aanmerking, evenmin of de gevangenen tot het staande leger, de linie, schutterij of landweer behooren; wel de staat van hun gezondheid. Zieken en gewonden worden slechts tegen een gelijk getal zieken en gewonden ingewisseld; de overige in mindere verhouding *).

Voor de gevangenen van hoogeren rang dan de andere partij kan tegenstellen, wordt een vooraf te bepalen getal krijgsgevangenen van minderen rang uitgewisseld.

Bij de uitwisseling wordt bepaald, wanneer de gevangenen wederkeerig opnieuw tot oorlogsdiensten kunnen worden gebezigd.

1) Daim. S. 12. Bluntschli, § 101.

Sluiten