Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwd worden zich schuldig te maken aan diefstal en wanneer zulk buitmaken gepaard gaat met huisbraak, aan huisbraak en diefstal.

5°. Eenige persoon of personen, die onder voorwendsel om buit te maken, het eigendom van eenig privaat persoon, zonder daartoe door bevoegde krijgsofflcieren gelast te zijn, zal ontnemen , zal beschouwd worden schuldig te zijn aan de misdaad van diefstal.

6°. Ieder persoon is verplicht en gehouden van de door hem buitgemaakte goederen of dieren dadelijk aan zijn commandant of bevoegden krijgsolïicier kennis te geven en indien doenlijk de overlevering daarvan te doen.

7°. Iedere commandant of krijgsofficier, aan wien zoodanige kennis of overdracht is gegeven, zal verplicht zijn eene kopy van zoodanige opgave over te leggen aan den hoofdcommandant ter verzending aan de Regeering.

Op overtreding van punt 6 en 7 staat geldboete van ten hoogste f 430 of gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.

14. Krijgsverraad. Krijgsverraad in internationalen zin is elke handeling van burger-ingezetenen eener door het leger bezette landstreek in den vijandelijken Staat, indien die handeling ten doel heeft dat leger te benadeelen.

Het verraad bestaat niet uit een zedelijk-, maar uit een rechtsbegrip, omdat krachtens het oorlogsrecht, de bewoners van eene bezette streek tijdelijk gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan het krijgs- en burgerlijk gezag, door den overwinnenden Staat ingesteld. Men laat de burgers te midden van dat leger vertoeven en met dat leger in goede trouw verkeeren. Zij mogen het dus — al is het hun vijand — niet benadeelen.

Het denkbeeld van verraad wordt ontleend aan het feit, dat iemand door den occupator in het door hem bezet gebied, „ als non-combattant behandeld en geëerbiedigd, van deze positie misbruik maakt om in het geheim de vijandelijke daden van zijne Regeering te ondersteunen" (Fr. manuel, blz. 36).

Krijgsverraad is: wanneer iemand berichten, die hfj, zelfs zonder heimelijke of slinksche middelen te gebruiken, heeft verkregen (op slinksche wijze wordt het spionneering), ten nadeele van het leger, dat de landstreek heeft bezet, waarin hij zich bevindt of zijn verblijf houdt, aan den vijand van dat leger mededeelt '), of wanneer iemand berichten, tijdingen of geruchten verzint of verspreidt, strekkende om de mili-

1) Dalin, S. 18. — Bluntselili, § 631.

15

'

.

Sluiten