Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sub c zou tot spionneeren zijn te brengen, indien het bedrieglijke , valsche, verraderlijke, vermomde, heimelijke, niet ontbrak, dat daartoe wordt gevorderd. Daar de daad openlijk plaats heeft, staan de luchtreizigers, indien het doel der vaart uitsluitend is berichten, brieven, depêches, overtebrengen, gelijk met koeriers die openlijk reizen. Zij moeten dus als zoodanig behandeld worden.

Dat doel kan gepaard gaan met dat van de stelling te verkennen. De wijze waarop de verkenning geschiedt, moet alsdan niet uit het oog worden verloren. Het is eene openlijke verkenning, zonder eenige verraderlijke handeling. Militairen in uniform — dit lijdt geen twijfel — kunnen in dit, zoowel als in elk ander geval, niet anders dan krijgsgevangen worden gemaakt. Hoe echter met de burgers te handelen? Dahn stelt hen gelijk met spionnen en vordert de doodstraf. Hij erkent wel, dat juist de openlijke luchtvaart eene sterke afwijking uitmaakt van het begrip van spionneering, doch zet dat rechtsbezwaar ter zijde, omdat volgens hem, het gevaar dezer ondernemingen voor het leger, evenals bij spionneeren, eene afschrikwekkende straf noodig maakt. Ik kan dit niet beamen. Hier is van toepassing wat Bluntschli (8 549) schreef, met aanhaling van het 12de Amerikaansche krijgsartikel: „ Nimmer houdt de werkzaamheid der moraal op, gesteld zelfs dat regelmatige rechtstoestand tijdelijk schade mocht lijden."

Bovendien schijnt het gevaar dezer soort van verkenningen te worden overschat. Tijdens een veldslag kunnen verkenningen, door officieren met bevestigde ballons verricht, nut aanbrengen, — burgers, die in een lossen ballon, door de onzekere windrichting, worden voortgedreven en slechts korten tijd hoog boven een belegerend leger zweven, kunnen weinig opnemen, dat niet reeds bij de tegenpartij bekend is. Indien de luchtreizigers niet in uniform zijn, geschiedt dit niet om daardoor aan het oog des vijands te ontsnappen. Voor hen blijft, binnen het bereik des vijands, het gevaar, aan hunne openlijke daad verbonden, bestaan. Ten einde eiken twijfel voor sommigen wegtenemen, schijnt het echter geraden deze luchtreizigers steeds, door indeeling bij een korps en uniform, een militair karakter te geven. Ook deze burgers moeten m. i. als krijgsgevangenen, hoogstens, onder sommige omstandigheden, als strafgevangenen worden behandeld.

Sub d. Vertrekt de bemande ballon uit eene bezette streek en is het verlaten zonder verlof daarvan verboden, dan is dit een vergrijp tegen de gehoorzaamheid aan het rechtmatig gezag verschuldigd. Het is strafbaar, doch niet met den dood. Gaat het gepaard met poging tot overbrengen van berichten naaiden vijand, dan is dit krijgsverraad en als zoodanig strafbaar, zelfs — onder verzwarende omstandigheden — met den dood.

Dat alleen het verraderlijke der handelingen, voor het krijgsrecht, strafschuldig maakt, blijkt ten overvloede uit de bepaling, vervat in § 18 van het Strafwetboek voor het Pruisische leger,

Sluiten