Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE BOEK.

NEUTRALITEITS-RECHT.

1. Begrip van neutraliteit. Onzijdig of neutraal zijn de Staten, die aan den oorlog, ontstaan tusschen andere Staten, in geen enkel opzicht deelnemen en op hun gebied geen handelingen toelaten, welke met dien oorlog in verband staan.

2. Verschillende neutraliteits-toestanden van een Staat.

De neutraliteit kan zijn vrijwillig of verplichtend.

Zij is vrijwillig, wanneer de Staat, die haar aanneemt daartoe door geen verdrag is gebonden; zij is verplichtend, wanneer bij internationale verdragen is verklaard, dat het gebied van den Staat steeds onzijdig zal zijn. Deze laatste wordt de duurzame neutraliteit (neutralitépermanente) genoemd. Haar doel is: beperking van mogelijkheid tot en localiseering van den oorlog, door niet toetelaten, dat vijandelijkheden worden gepleegd op grondgebied van Staten, die door hunne geographische ligging of verscheidenheid van taal en volksstam, op zich-zelf of gepaard aan onvoldoend verdedigingsvermogen tegen omringende machtige Rijken, veeltijds tusschen deze een twistappel zijn geweest of aan deze tot operatietooneel hebben gestrekt of, bij nieuwe Staten, die dat schijnen te kunnen worden. Een Staat, wiens neutraliteit verplichtend

Sluiten