Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zóólang buiten den strijd te zullen houden, als zijne belangen geen inmenging vorderen.

De volstrekte en de afwachtende kunnen al of niet met wapening gepaard gaan.

Gewapende neutraliteit is de gewapende toestand van den Staat, die de afwachtende houding heeft aangenomen.

Beschermde neutraliteit is de toestand van den Staat, die volstrekt onzijdig wil blijven en zijne neutraliteit, om ze te kunnen handhaven en de plichten te vervullen, welke deze hem oplegt, door toereikende verweermiddelen schraagt.

Volstrekt, strikt of streng neutraal te blijven, duidt aan de meest ernstig gemeende onthouding aan den strijd. Men verklaart daarmede van den aanvang af voornemens te zijn nu noch later aan den oorlog te zullen deelnemen, onverschillig welke partij moge zegevieren, zoolang de neutraliteit geëerbiedigd blijve. In den regel is deze de uit een politiek oogpunt meest aantebevelen vorm van neutraliteit voor Staten van den tweeden en lageren rang, die geen andere dan nationale belangen hebben optehouden en te beschermen.

In 1870 verklaarde de Nederlandsche Regeering reeds vóór den oorlog: „ dat zij, mocht er een oorlog uitbreken, besloten heeft eene strikte neutraliteit aantenemen en te handhaven" '). Zweden en Noorwegen namen het besluit streng neutraal te blijven.

Bij de afwachtende of voorwaardelijke neutraliteit is de Staat niet tot den oorlog gestemd, besluit zelfs zich vooralsnog niet in den strijd te mengen; doch bij de mogelijkheid, dat belangen en rechten, welke hij voorstaat buiten die van eigen gebied, en waarbij hij is betrokken, bij den schok der partijen worden gekrenkt, behoudt hij zich voor: den loop der gebeurtenissen aftewachten en partij te kiezen, zoodra die belangen en rechten zulks vorderen.

Deze vorm van neutraliteit wordt gewoonlijk aangenomen door Staten van keizerlijken rang en titel, Groote Mogendheden , die niet alleen nationale belangen te beschermen hebben,

1) Staats-Conrant van 1870, n°. 16(5.

Sluiten