Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee partijen verdeeld. Te Dublin, Cork en Limerick werden demonstraties gehouden ter eere van den Franschen Keizer, te Belfort en Londonderry ter eere van de Duitschers. Tijdens denzelfden oorlog verbood de Oostenrijksche Regeering de in de steden Villach, Gratz en Weenen voorgenomen feesten ter eere der Duitsche zegepralen. Dahn zegt dat die handeling niet te rechtvaardigen zou geweest zijn, indien daarbij de veronderstelling tot grondslag lag, dat iedere uiting van symphatie der Duitsch-Oostenrijkers met hunne stamverwante broederen de neutraliteitsplichten schond. De Oostenrijksche Regeering verdedigde den maatregel echter, door in den Rijksdag van 14 Maart 1871 te verklaren „ dat hij voor de handhaving der openbare orde was geboden" ').

Toch is het voor Staten, vooral zoo zij nabij het oorlogstooneel zijn gelegen, wemchelijk dat ook de bijzondere personen van de zijde der Regeering gewaarschuwd worden de betuiging van hunne sympathieën of antipathieën te matigen en intetoomen.

Die waarschuwing is in 1870 geschied door de Regeering van Zweden, door die van Spanje — waar verboden werd op de openbare wandelplaats het Fransche volkslied, Marseillaise, uittevoeren — en door die van Zwitserland. (Circulaire van den Bondsraad, van 20 Aug., aan de kantons-regeeringen). 2)

De neutrale Staat is rechtens niet verplicht te beletten, dat door zijne onderdanen wapenen en munitiën of andere artikelen van oorlogscontrabande naar eene oorlogspartij worden verzonden.

Particulieren zijn volkomen bevoegd om in alles handel te blijven drijven, zelfs in wapenen en munitiën, onder risico dat deze met het vervoermiddel verbeurdverklaard worden, bijaldien de oorlogspartij ze bemachtigt, waartoe deze evenzeer bevoegd is. De neutrale Staat blijft daarbuiten. Dit is het recht, zooals het tot dusverre over het algemeen is begrepen en het, naar schrijvers oordeel, goed is en moet blijven. De normale toestand der Staten is en moet gericht en ingericht zijn op vrede, niet op oorlog. Het schijnt onrechtmatig, dat als twee Staten met elkander oorlogvoeren, alle overige volkeren der wereld zich hebben te voegen naar dezen en verplicht zouden zijn hun gewonen handel te wijzigen naar het goedvinden van die twee of wellicht naar dat van één hunner.

Toch schijnt er eene zwenking te komen in de rechtsbegrippen op dit punt. Sommigen willen scheppen „ een nieuw recht" 3). De drie regels van Washington willen zij uitbreiden en wat

1) Jalirbilcher fiir die Deutsche Armee iind Marine 1872. N°. 14. blz. 134.

2) Zie bij den Beer Poortugael, Oorlogsrecht, 2ic uitg., blz. 443.

3) Annuaire de VInst. de droit intern., t. 15, p. 103.

Sluiten