Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te moeten toepassen. De Zwitsersche toepassing levert een merkwaardig precedent en verdient vooral voor kleine Staten, die meer dan groote Rijken voorzichtigheid moeten inachtnemen, in den regel aanbeveling.

Het gebied van een neutralen Staat mag niet tot krfjgsoogmerken worden gebezigd. Deze mag dus aan eene oorlogspartij het doortrekken van zijn grondgebied met troepen of oorlogsmaterieel niet toestaan en is verplicht zich tegen schending zijner neutraliteit, des noods met de wapenen, voor zoover zijne macht en de zorg voor eigen veiligheid dit toelaten, te verzetten.

Dit is een van de belangrijkste plichten der neutralen. K011 eene der oorlogspartijen hare krijgsmacht straffeloos over onzijdig gebied doen trekken, dan werd de tegenpartij, die zich van die zijde gedekt rekent, aan overrompeling of ander gevaar blootgesteld. Vandaar dat zoodanige schending van zulk een ernstigen aard is, dat deze in sommige omstandigheden, d. i. moedwillig, met eene aanzienlijke troepenmacht, over een gewichtig terreingedeelte gepleegd, een casus helix kan uitmaken; maar vandaar ook dat de onzijdigheid van een Staat, die niet door voldoende machtsontwikkeling toont gereed te zijn zijne neutraliteit te handhaven, gevaar loopt niet te worden erkend, en dat een neutrale Staat, wiens gebied aan het operatietooneel grenst, verplicht is al te doen, wat hij kan, om zijne neutraliteit door voldoende verweermiddelen te schragen.

Worden verschillende deelen van een Rijk gescheiden door andere Rijken, dan is meesttijds, bij verdrag, het gebruik van militaire wegen over het tusschenliggend gebied gewaarborgd. Dit gebruik is geen schending van neutraliteit, mits het verdrag vóór het ontstaan van den oorlog aangegaan en publiek gemaakt zij en de doortocht van troepen en materieel strikt beperkt blijve tot de wegen, welke bij het verdrag zijn aangewezen. In 1859 spoorde het lste Oostenrijksche legerkorps (Clam Gallas) van Praag over Dresden, Leipzig, Neurenberg en München naar Innsprück, marcheerde verder naar Botzen en vervolgde toen den opmarsch per spoor naar Milaan. De militaire weg voerde dus over het neutrale Saksen en Beieren naar Italië.

Het blijft echter altijd een teeder punt, daar ontegenzeggelijk een der oorlogspartijen boven de andere door zoodanig feit bevoordeeld wordt, die recht heeft te vorderen dat de handeling, waardoor zij benadeeld wordt, onmiddellijk ophoude, zij het ook door opzegging van het tractaat, daar zij anders zelf gedwongen zou kunnen worden maatregelen te nemen, om zich tegen de nadeelen te vrijwaren.

Sluiten