Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Z.-A. Republiek van dergelijke overeenkomst vóór het uitbreken van de haar door Groot-Britannië opgedrongen oorlog nimmer werd kennisgegeven, weshalve dezelve ook in dien oorlog, waar het Koninkrijk Portugal eene neutrale positie heeft ingenomen en strikt en onpartijdig heeft toegepast, niet kan worden uitgevoerd. Indien zoodanige overeenkomst al aangegaan is, kan die niet door een neutralen Staat tegen en ten nadeele van derde partijen worden toegepast gedurende een tijd van oorlog tusschen de Z.-A. Republiek en Groot-Britannië en Ierland; de werking van die overeenkomst is door het feit der neutraliteit opgeschort, evenzeer als art. 6 van het tractaat dat de Z.-A. Republiek met Portugal heeft aangegaan en dat publiek is gemaakt en door de Britsche Regeering goedgekeurd.

„ De Z.-A. Republiek ziet zich tegen haren wil in een oorlog gewikkeld met Groot-Britannië en Ierland en de toelating van Britsche troepen over Portugeesch gebied kan slechts strekken tot nadeel van de Republikeinsche legers en zoude van den kant van Portugal eene verbreking daarstellen van de neutraliteit, die — deze Regeering wil het gaarne erkennen — tot nu toe door Portugal zoo getrouw is in acht genomen.

„ De Z.-A. Republiek heeft steeds de vriendschappelijke verhoudingen, die op grond van tractaten en vreedzame onderhandelingen zoo gelukkig tusschen haar en Portugal bestaan, op zeer hoogen prijs gesteld en zoude het betreuren wanneer het Koninkrijk Portugal nu in eens den aanvoer van vijandelijke troepen voor Groot-Britannië ging vergemakkelijken en daardoor van eene neutrale Mogendheid een bondgenoot onzer vijanden zoude worden, en gevoelt zich verplicht tegen dezen doorvoer van troepen en oorlogsmaterieel te protesteeren, zoo als zij doet bij deze."

De Z.-A. Republieken hebben nu het recht verkregen later, c.q. met Portugal, dat de partij heeft genomen van hun vijand, afterekenen.

Intusschen moet in het oog worden gehouden dat de schending eerst volklonken is, indien hetgeen van Beira naar Rodesia wordt vervoerd, van Rodesia de Transvaalsche grens overgaat.

Het overschrijden der grenzen door enkele gewapenden van eene oorlogspartij, individueel of als een troep vereenigd, is — ofschoon daadwerkelijke schending van onzfjdig grondgebied — niet altijd een casus belli.

Gematigdheid bij hunne terugwijzing is plicht, alvorens de schending van het gebied door de wapenen worde gekeerd.

Aan de landzijde wordt het grondgebied of territoor bepaald door de grenzen, zooals die bij internationale tractaten, overeenkomsten enz. zijn geregeld. De grensscheiding is op of

Sluiten