Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze zou het schip, dat op zijn gebied eene wijkplaats tegen oorlogsgevaar zoekt, golden ook voor schepen de regelen voor den oorlog te land, behooren te ontwapenen, en te verhinderen, dat het, gedurende den oorlog, verder aan den strijd deelneemt.

Die regel is echter voor den oorlog ter zee bezwaarlijk toetepassen, omdat een oorlogsschip den Staat, wiens vlag hij voert, vertegenwoordigt. Het gaat niet aan zulk een vlottend deel van den oorlogvoerenden Staat te ontwapenen of aan den ketting te leggen.

Hebben, om de overmacht te ontvluchten, bijv. drie groote gepantserde strijders de toevlucht gezocht in de neutrale wateren van een Staat, wiens strijdmateriaal niet krachtig genoeg is om des noods met geweld te verhinderen dat zulke drie reuzenschepen later wegstoomen, dan kan de neutrale Staat, gold de verplichting om deze tot het eind van den oorlog vasttehouden, in groote moeilijkheden komen. Toch zullen bezwaren niet uitblijven. Het eenige om deze zooveel mogelijk te vermijden, zal zijn vooral in het oog te houden dat het asylrecht een tergunning (concession) is van den neutralen Staat. Vóór dat hij toestaat dat toevlucht zoekende oorlogsschepen binnenloopen, kan hij zijn voorwaarden stellen en eene schriftelijke verklaring van den commandant van het oorlogsschip of van het eskader eischen, dat het aan de gestelde voorwaarde zal voldoen, bijv. dadelijk al zijn kolen lossen en zonder vergunning geen kolen innemen. Op die wijze zou aan de oorlogsschepen, zonder eenige krenking van eer aan de vlag te hebben toegebracht, het middel zijn ontnomen te hunner gelegener tijde wegtestoomen.

Indien een oorlogsschip met een genomen prijs in eene onzijdige haven eene schuilplaats zoekt tegen de vervolging van eene vijandelijke macht, moet het prijsgemaakt schip worden vrijgelaten.

Wanneer oorlogsschepen van oorlogspartijen een neutraal zee- of kustgebied doorvaren, is dit schending van onzijdigheid, als die vaart, ongeacht een bijzonder verbod van de zijde van den neutralen Staat, wordt voortgezet.

Zie Bluntschli (§ 772), Heffter (§ 147) en Ortolan ')•

Die Staat is bevoegd:

1°. bij eiken oorlog, binnen de grenzen der algemeene volkenrechtelijke regelen, bijzondere bepalingen te maken betreffende het internationaal verkeer, en regelen vasttestellen

1) Diplomatie de la mer, Hl, p. 240.

Sluiten