Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te 's-Gravenhage van 1898 aangenomen „Reglement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers" bevat daarmede overeenstemmend de bepaling: „Le droit d'angarie est supprimé, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, quant aux navires neutres."

Steeds behoort de inbeslagneming, waar die voorkomt, te geschieden met inachtneming der vormen van courtoisie, welke aan de onderdanen van bevriende Mogendheden is verschuldigd en met betaling der volle goederenwaarde en volledige schadeloosstelling aan daardoor benadeelde personen ').

6. Recht van handeldrijven tusschen oorlogvoerenden en neutralen. Een oorlogvoerende Staat kan omtrent de scheepvaart en handel der neutralen op rivieren, welke de grens van het oorlogs- of van het operatietooneel uitmaken of daar doorheen stroomen, de beperkende bepalingen vaststellen, welke hij voor de veiligheid zijner operatiën noodig acht, al bestaan omtrent de vaart op die rivieren internationale verdragen, welke haar tot gemeen goed maken.

Zie de Proclamatie, van Mei 1877, van den Opperbevelhebber van het Turksche leger, nopens de maatregelen op den Donau genomen tijdens den oorlog met Rusland, bij d. B. P. Oorlogsrecht, 2de druk, 1882, blz. 497.

De onderdanen van neutrale Staten hebben het recht, gedurende den oorlog, evenals in vredestijd, met de onderdanen van oorlogvoerenden handel te drijven.

Op dezen regel bestaan echter, ten gevolge van den oorlogstoestand, twee uitzonderingen: de contrabande voor sommige artikelen en de blokkade voor sommige plaatsen.

Het oorlogsrecht kent eveneens vooralsnog aan oorlogspartijen het recht toe den bijzonderen eigendom ter zee der onderdanen van den vijandelijken Staat te nemen.

1) Zie over liet nemen, 21 Deo. 1870, van 5 Engelsche kolenschepen, die te Duclair, in de Seine, in ballast lagen, door de Duitschers, om die rivier voor naderende Fransche kanonneerbooten te versperren: den B. P., Oorlogsrecht, 2de uitg., blz. 495.

Sluiten