Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den aanvoer van steenkolen eene verschillende uitspiaak dran. Engeland verbood, tijdens den Krimoorlog \an 18o4 ob, dei uitvoer van steenkolen naar Rusland, toen zijn vijand. In 18<j4 rekende Denemarken noch de Duitsche Staten de ^lee"^°'en,

de contrabande. In 1870 verklaarde frankrijk uitdrukkelijk, dat het

steenkolen niet als contrabande beschouwde, Pruisen daarentegen wel. Het verbood handel en uitvoer van dat artikel. >aai Nederland, werd. 11 Aug. 1870, door Pruisen de u'|v^r va" steenkolen langs den Rijn en over land — niet tei zee wee toegestaan. doch slechts ten behoeve van spooi^egen en fabneken (établissement* industriels) en onder zoomaarde dat door de Nederlandsche gezagvoerders ter plaatse bewijs ^erd af ^en, dat de steenkolen de aangewezen bestemming weikelyk hadden

Opkklachten van Duitsche zijde, dat Engeland de Franschen door toevoer van munitie, paarden en steenkolen begunstigde, antwoordde de Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken, bij circulaire van 11 Aug. 1870, o.a.: ..Welke artikelen oor logscontrabande zijn is eene vraag, die dooi verschillende natiën, op verschillende tijden, verschillend wordt beantwoord. Zy is niet door eenig algemeen besluit gemaakt, zoo wonlfn ?r .. tegen den uitvoer van steenkolen naar Frankrijk nadiukkelijk vertoogen gedaan, doch door Pruisische schrijvers van grooten naam is geleerd, dat steenkolen geen contrabande zijn, en dat zij niet door eene Mogendheid, onzijdige of oorlogvoerende, voor contrabande verklaard kunnen worden ). vinnt

Oorlogsdepêches - dat zijn bevelen van een veldheer of vlootvoogd aan verwijderde troepen-commando s of eskaders— den vijand aantevoeren. wordt door Wheaton-) gehjkgesteid met het transport van algemeen erkende artikelen van con tiabade evenzoo door Ortolan3). Daartoe mogen ^diplomatieke depêches van een gezant of consul der oorlogspartij, die b« den neutralen Staat is geaccrediteerd, niet gerekend worden. In 18o4 waarschuwden Engeland en Frankrijk de neutrale Staten, dat zij het vervoer van oorlogsdepeches met zouden dulden.

'De Nederlandsche Regeering verklaarde, 24 Juh 18.0, dat onder oorlogscontrabande ammunitie, kruit, zwavel, salpeter en lood moet verstaan worden. Den 2t>«*n te voien had zji ree op het gevaar gewezen, waaraan scheepsbevelhebbers, ieedeis °S intaders ZiCh blootetelden, door voor eene der «orerende partijen bestemde depêches te vervoeren. Er stond niet oorloge depêches. Wheaton spreekt mede slechts van ,depêches au

b''personen kunnen ook contrabande zijn, wanneer zij namelijk

~1, Vergelijk de noot van Sir Sherston Baker op Halleek's International law, vol II, p. 258.

2) Eléments du droit international, II, p- 210.

3) Diplomatie de la mer, II. chap. 6, p. 197.

Sluiten