Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Het recht van blokkade.

Het recht van blokkade is het recht van oorlogvoerende Staten om, in een bijzonder geval, aan de schepen der onzijdigen den toegang tot vijandelijke kusten, havens en zeegaten te ontzeggen. Het wordt door oorlogsnoodzaak gewettigd.

De blokkade moet feitelijk zijn om geëerbiedigd te worden. Zij is dit, wanneer tengevolge van een voldoend aantal oorlogsschepen, welke gestationneerd zijn of zich slechts kortstondig van hunne standplaats verwijderen, een zeer groot gevaar (danger éminent) bestaat om de geblokkeerde haven in- of uitteloopen.

Feitelijke blokkade (blocus effectif), in tegenstelling van de fictieve, of die op het papier (blocus de cabinet. sur Ie papier, per notificationem), welke vroeger zeer in gebruik was. Zij bestond in eene verklaring, bij kabinetsorde, dat een aangewezen kustgebied in staat van blokkade verkeerde. Feitelijk was dit echter meesttijds niet het geval. De koopvaarders waagden het dus dikwerf zulke op het papier geblokkeerde havens binnenteloopen, hetgeen aan kapers en kruisers een ruim veld tot buit verschafte. Geen Staat heeft van de fictieve blokkade meer misbruik gemaakt dan Engeland l).

In het vonnis van een prijsgericht, door James Mariott in 1780 tegen Nederlandsche schepen uitgesproken, leest men: „Gij zijt verbeurdverklaard, zoodra gij zijt genomen. GrootBritannie blokkeert, door zijne geographische ligging als eiland, op natuurlijke wijze alle havens van Spanje en van Frankrijk. Het heeft het recht, om van die ligging partij te trekken als van een gift haar door de Voorzienigheid geschonken."

De willekeurige rechtsopvatting van Engeland — niet het minst op het punt van oorlogscontrabande — deed, op initiatief van Catharina II, Rusland met Zweden op Denemarken vereenigen tot eene Gewapende onzijdigheid, bekend onder den naam van Neutralité armee du Nord, of Neutralité armee de 1780.

De Verklaring van de gewapende onzijdigheid van 1780 blijft een hoogst merkwaardig verschijnsel in het volkenrecht.

De genoemde Mogendheden toch verklaarden zich in den oorlog

nomen bepalingen betreffende de oorlogscontrabande in de Japansche wet op de Prijsgerichten van 20 Augustus 1894 (Prize Court law) en de Inxtriietiom to blockadhiy vessels and cruisers den 20sUm Juni 1898 door liet Marinedepartement te Washington bij het uitbreken van den oorlog tusschen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Spanje uitgevaardigd.

1) Molster, Voorlezing over de neutraliteit, blz. 46.

Sluiten