Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voorkomen; de bijzondere is noodzakelijk voor de kapiteins der koopvaarders, die tijdens de algemeene aankondiging in volle zee waren of zich in ver-afgelegen havens bevonden en daardoor, zonder bijzondere kennisgeving, het gevaar onbewust in den mond zouden loopen. Rechtsvermoeden, dat de schepen met de blokkade bekend zijn, kan alleen bestaan, wanneer zij uit havens afkomstig zijn, waar de blokkade algemeen bekend is •)•

Bij het instellen der blokkade is meermalen aan neutrale schepen, die zich in geblokkeerde havens bevinden, eene tijdruimte — gewoonlijk tien oi veertien dagen vergund om hunne lading te voltooien en de haven te \ei laten.

De blokkade eener haven is opgeheven van het oogenblik, dat het gevaar om haar in- of uitteloopen niet meer bestaat. Eene tijdelijke stoornis in de feitelijke blokkade is echter geen opheffing. Is de stoornis voorbij, dan moet de blokkade — wil zij erkend blijven - onverwijld worden hersteld. Dit geschiedt zonder nadere aankondiging.

De blokkeerende oorlogsmacht heeft het recht het schip te nemen, dat de feitelijke blokkade tracht te schenden.

Dit raag echter alleen tijdens de poging tot schenden geschieden.

Een onzijdig schip, dat de blokkade heeft geschonden, mag, indien de vervolging dadelijk begint, ook buiten de geblokkeerde wateren worden genomen, mits het schip niet

uit het oog zij verloren.

Aan neutrale schepen kan, bij zeegevaar, vrijheid woiden gelaten in eene geblokkeerde haven eene toevlucht te zoeken.

De bemanning van een opgebracht onzijdig schip moet

worden vrijgelaten.

Wordt de blokkade opgeheven, dan behoort daarvan dooiden Staat, die het gelast, aan de onzijdige Staten kennis te worden gegeven 2).

1) Bluntschli, § 832.

2) Zie omtrent de laatste zee-oorlogen (1e in het volgende boek opgenomen bepalingen betreffende het recht van blokkade in de Japansche wet op de Prijsgerichten van 20 Augustus 1894 (Price Court law) en de

Sluiten