Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persoon der combattanten en op de eigendommen van den staat, dezelfde rechten als in den oorlog te land.

Als °neutraal Zeegebied worden beschouwd aUe haven8; ^^ • baaien, zeeboezems of inhammen, mondingen van stroomen, die tot onzijdig staatsgebied behooren, en het gedeelte dei zee. dat de kusten van die Staten bespoelt, tot op een afstand, die vroeger was bepaald op eene zeemijl of 1852 meters, thans meestal op drie, doch die zich rechtens uitstiekt zoo\ei, als de Staat door de kanonnen zijner kustbattenjen zijne macht kan doen gelden en uitoefenen.

Prijsrecht. Koopvaardijschepen, varende onder 's vijands vlag met de vijandelijke lading, die zich aan boord bevindt, kunnen worden genomen en prijsverklaard.

De nationaliteit van een schip wordt bewezen door de vlag en de aan boord zich bevindende scheepspapieren.

Omtrent de scheepspapieren vindt men bijzonderheden in schrijvers werk: Het internationaal maritiem recht, blz. 10i>— 135, in de Japansche wet op de Prijsgerichten en indeNoordAmerikaansche Instructie van 20 Juni 1898.

Het buitrecht in zee, op den bijzonderen eigendom der onderdanen van den vijandelijken Staat, strekt zich niet verder uit, dan tot dien, welke zich op schepen bevindt, met over dien welke, als lading bestemd, in 'svijands havens, op kaden of in magazijnen en entrepots is opgeslagen.

Een gestrand schip en eene geborgen lading kunnen niet worden prijsgemaakt, uitgezonderd als het schip strandt bij

de vlucht voor een kruiser.

Visschersschuiten worden in den regel niet prijsgemaakt, behalve als zij den vijand, b. v. als loodsvaartuig, dienen. Het toestaan van indult is, bij het opbrengen van zeebuit,

oorlogsgebruik.

Indult is de Inruimt*, die - Mi het ulftJjtoD mn den oorlog — aan vijandelijke koopvaarders wordt verleend om zien in veiligheid te brengen.

De kaapvaart is en blijtt afgeschaft.

Dit gewichtig beginsel is het eerste deir vier, i^

nomen in de verklaring, den 16^" April lfo6 te Faiijsafgelegdi, waartoe alle Mogendheden, behalve Spanje 1««"go en de eenigde Staten van NoordAmerika, zi)n toegetreden.

Sluiten