Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen in Maart 1894 de opstand van de Marine der Vereenigde Staten van Brazilië onder Admiraal de Me 11 o tegen de regeering van President Peixoto, ten nadeele van de opstandelingen eindigde, vluchten vele van deze op Portugeesche oorlogsschepen, die in de baai van Rio-de-Janeire lagen. Zij werden opgeëischt door de Braziliaansche Regeering, waaraan echter de Portugeesche autoriteiten weigerden te voldoen.

üe zeer merkwaardige correspondentie, waartoe deze zaak aanleiding heeft gegeven, is in de bijlagen te vinden.

Asyl op koopvaarders. Daar koopvaardijschepen in territoriale wateren onderworpen zijn aan de jurisdictie van het territoriaal gezag verkeeren vluchtelingen of personen, die zich op reis aan boord van zoodanige schepen mochten bevinden, in veel minder gunstigen toestand dan wanneer zij op een oorlogsschip asyl hadden gezocht.

De territoriale autoriteit heeft het recht daar aan boord van een koopvaardij schap te komen, een onderzoek naar vluchtelingen intestellen en hen van boord naar land te doen overbrengen.

Bij de toepassing van dat recht moet echter met groote omzichtigheid worden gehandeld, daar de nationale gevoeligheid, bij den twijfel die bestaat omtrent de uitgestrektheid van bedoeld recht, lichtelijk wordt getroffen.

Een merkwaardig geval heeft zich daaromtrent voorgedaan in Augustus 1895.

De Republiek Guatamala bevond zich toen in een aan de meeste Republieken eigen chronische toestanden van opwinding en beroering wegens het dingen van eerzuchtigen naar het oppergezag en partijschappen.

Ceneraal Bar rundia, vroeger candidaat naar het Presidentschap, wiens poging om van Mexico uit een gewapenden inval in het land te doen, was mislukt, had zich 23 Augustus 1895 op reis begeven van eene Mexikaansche haven (Acapulco) naar San Salvador op het koopvaardijschip Acapulco, varende onder de vlag van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

De Rereering van Guatamala, hiervan onderricht, besloot

Sluiten