Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 12.

Mocht eenig vreemd schip of vaartuig van oorlog een der vorenstaande of naar aanleiding van artikel sas uitge\ aardigde bepalingen hebben overtreden, dan kan dat schip of \ aartuig gelast worden zich te verwijderen en zoo noodig kan het met geweld daartoe worden gedwongen.

In het laatste geval zal de bevoegde maritieme of militaire autoriteit de gehoorzaamheid bevelen met een scherp schot op ongeveer 500 M. afstand langs het schip, vervolgens met een tweede schot op ongeveer den halven atstand van het eerste en. zoo noodig. verder met scherpe schoten tegen het tuig en daarna tegen den romp.

Art. 13.

De voor de zeegaten gestationneerde Nederlandsche loodsen worden met vorenstaande bepalingen in kennis gesteld en ontvangen mededeeling of en zoo ja, hoeveel vreemde schepen en vaartuigen van oorlog onder eene bepaalde vlag mogen binnenloopen en aan welke autoriteit in een gegeven geval de vergunning moet worden gevraagd, zoomede of een saluut aan de Nederlandsche vlag kan worden beantwoord en zoo ja, waar.

Zii doen van een en ander, voor zooveel noodig, mededeeling en verstrekken verder de omtrent vorenstaande bepalingen gevraagd wordende inlichtingen aan den Commandant van het vreemde schip of vaartuig van oorlog dat door hen geloodst worut.

Sluiten