Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, kan echter zóó sterk worden gevoeld, dat tot het sluiten van den vrede wordt overgegaan, zoodra men omtrent de hoofdvoorwaarden tot een vergelijk is gekomen. Beide partijen onderstellen daarbij, te goeder trouw, ook omtrent de meer ondergeschikte punten of wel de punten, die nog onderzoek behoeven, eene schikking te kunnen treffen.

Préliminairen werden gesloten o. a. te Breslau 1742 , te Aken 1748, te Hubertsburg 1763, te Leoben 1797, te \illafranca 1855' te Weenen 186-4, te Yersailles 1871.

Ofschoon préliminairen verbindend zijn voor partijen, is de vrede niet gewaarborgd, alvorens het vredesverdrag is geteekend. Vóór dien tijd blijft de mogelijkheid bestaan, dat de toetreding tot de eindschikking omtrent onbeslist gelaten punten bezwaren

^Wordt die eindregeling verschoven en onzeker, tengevolge van inmiddels intredende onvoorziene gebeurtenissen, dan kan de toestand van onzekerheid voor de maatschappelijke verhoudingen van een der partijen zóó nadeelig worden, dat deze, boven langer bestendiging van dien toestand, de voorkeur geeft aan het weder opvatten der wapenen. _ „

Die moeilijkheden deden zich in 18 <1 voor. Zij betrotten vooral de betalingswijze der oorlogskosten. De onderhandelingen, in Brussel aangevangen, voerden niet tot gewenschten uitslag. Een oogenblik dreigde de vrede opnieuw te worden verstoord. Prins von Bis marck besloot toen persoonlijk de leiding der onderhandelingen in handen te nemen. Deze werden den «den Mei, te Frankfort, voortgezet tusschen hem en den Franschen Minister van Financiën Poyer-Quertier. Zij leidden tot de gewenschte eindschikking. Den 10de» Mei werd het vredestraktaat gesloten, dat den 16den d. a. v. door den Keizer van Duitschland en den 18de.. door de Nationale Vergadering te Yersailles werd bekrachtigd.

Het vredesverdrag maakt aan den rechtsstrljd der ooilogspartijen een eind, al blijft de strijdvraag onbeslist.

Elke verdere daad van vijandschap is ongeoorloofd. Tot waarborg van bedongen vredesvoorwaarden kan het verdrag bepalingen bevatten omtrent het geheel of gedeeltelijk bezet houden van gebied of het geven van vestingen als onderpand.

Het krijgs(stand)recht wordt van stonde aan opgeheven.

Alle troepenaanvoerders behooren, zoodra zij van het sluiten des vredes kennis ontvangen, de vijandelijkheden te staken; requisities en oorlogsschattingen mogen niet meer worden geheven, de achterstallige zelfs niet meer worden ingevorderd ■).

1) Bluntsehli, § 717.

Sluiten