Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

Bijlage 1.

Verklaring, in 1870, gevorderd van de Fransche krijgsgevangen officieren, die op hun woord gevangen waien.

De ondergeteekende, Fransch officier, krijgsgevangene te..., belooft op zijn woord van eer geen poging tot ontvluchting te doen en geen brief te verzenden, zonder dat die eerst door de autoriteit ter plaats is gezien. In dit geval zal hij zich in de stad en haar omtrek vrij kunnen bewegen, van de reveille tot de taptoe, welke om 91/2 uur is gesteld.

Bijlage 2.

_ Verklaring van 10 April 1856, te Parijs door de gevolmachtigden van de Mogendheden, die het vredesverdrag gesloten hebben, afgelegd omtrent verschillende punten van maritiem recht.

De gevolmachtigden, die het Verdrag van Parijs van den oOten Maart 1856 hebben geteekend, in vergadering vereenigd;

Dafhe^nmritiem recht, in tijd van oorlog, langen tijd het onderwerp is geweest van betreurenswaardige geschillen.

Dat de onzekerheid van het recht en de plichten dienaangaande tusschen de onziidigen en de oorlogvoerenden, tot verschil in opvatting aanleiding geven, die ernstige moeielijkheden en botsingen

kUDat'nerddus een voordeel in gelegen is, omtrent zulk een belangrijk

punt, eene eenvormige leer vasttestellen;

Dat de gevolmachtigden, op het Congres van Parijs vereemgd, niet zouden weten op eene betere wijze aan de bedoelingen van

22

Sluiten