Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X HST H O TT ID.

VOORWOORD.

LIJST VAN VERKORTINGEN.

INLEIDING. Bladz.

§ 1. De uitwendige geschiedenis van het thans geldende Wetboek... 1

§ 2. Algemeene beginselen van het Wetboek van Strafvordering 5

EERSTE AFDEELING. Van de rechterlijke macht.

§ 1 Algemeene bepalingen 9

§ 2. Van de samenstelling der rechterlijke macht en van de verschillende colleges 11

§ 3 Van de rechterlijke bevoegdheid in het algemeen 15

§ 4. Van de absolute bevoegdheid 17

i; 5. Van de relatieve bevoegdheid 23

§ 6. Afwijkingen van de algemeene regelen betreffende de bevoegdheid. 20

§ 7. Rechtsmacht van den burgerlijken rechter in strafzaken 31

TWEEDE AFDEELING. Van het openbaar ministerie en de met de opsporing der strafbare feiten belaste ambtenaren.

§ 1. Het openbaar ministerie 33

§ 2. Van de verdere ambtenaren belast met de opsporing van strafbare

feiten 40

§ 3. Van de hulp-officieren 43

DERDE AFDEELING. Van den, beklaagde en zijne verdediging.

§ 1. De beklaagde en zijne plaats in het strafproces 45

§ 2. De verdediging in het algemeen 47

§ 3. Van de ambtshalve verdediging 51

VIERDE AFDEELING. Het strafproces.

Hoofdstuk I Algemeene beschouwingen.

i; 1. De grondbeginselen en de deelen van het strafproces 55

§ 2. Voorwaarden voor de instelling der strafactie 59

ij 3. Verband tusschen burgerlijk en strafproces, en de zoogenaamde

praejudicieele geschillen 63

i; 4. De beteekening van dagvaardingen en stukken 68

Hoofdstuk II. Het bewijsrecht.

§ 1. Algemeene beginselen 70

§ 2. Van de bewijsmiddelen in het bijzonder 77

Hoofdstuk III. De dwangmiddelen.

§ 1. Algemeene beschouwingen 88

§ 2. Dwangmiddelen tegen getuigen en deskundigen 89

§ 3. Middelen om voorwerpen en geschriften op te sporen en ter beschikking van de justitie te stellen 93

Sluiten