Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een accusatoir_ karakter. De beklaagde is hier eenc zelfstandige procespartij, wier rechten nagenoeg aan die van de tegenover haar geplaatste partij gelijk zijn. De rechten der verdediging zijn voldoende gewaarborgd. Het onderzoek is openbaar en de mondelinge behandeling vormt den grondslag van het te wijzen vonnis. Zuiver accusatoir is echter ook het eindonderzoek niet; de beklaagde kan ook bij de behandeling ter terechtzitting door den rechter gebruikt worden om tegen zichzelf het bewijsmateriaal te leveren en de rechter heeft alle bevoegdheid om ambtshalve maatregelen te nemen tot het opsporen van de waarheid. Kenmerkend voor ons strafproces eindelijkis de plaats, daarin door het openbaar ministerie ingenomen. In aansluiting aan het Fransche recht is het O. M. bij ons geworden tot eene zelfstandige, van den rechter onafhankelijke macht, geroepen om als orgaan van den Staat de handhaving van de strafwet te verzekeren, de strafvordering in te stellen en het strafvonnis te doen uitvoeren. In deze positie van het openbaar ministerie komt het zuiver publiekrechtelijk karakter onzer strafrechtspleging ten duidelijkste uit.

l

v- i ia

Sluiten