Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondwet als het opperste gerechtshof aangewezen, zetelt te sGravenhage; de vijf hoven, welke sinds de wet van 10 November 1875 Stb. n°. 204 bestaan, zijn gevestigd te's Hertogenbosch, Arnhem, 's Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden. Het aantal der rechtbanken en kantongerechten is thans geregeld bij de wetten van 9 April 1877 Stb. n°. 74—78.

Alleen bjj de kantongerechten bestaat bij ons rechtspraak door den alleensprekenden rechter; bjj rechtbanken, hoven en Hoogen Raad wordt, althans in strafzaken, slechts recht gesproken door een college. De rechtbank is in strafzaken saamgesteld uit voorzitter en twee rechters, welke door een der bij dat college in functie zijnde rechter-plaatsvervangers kunnen worden vervangen; het hof wijst zjjne arresten saamgesteld uit voorzitter en^vijf raadsheeren; de hooge raad oordeelt in cassatie met zeven raadsheeren, in het geval van art. 92 R. O. (het forum privilegiatum) met tien, i&-dat-van-art. 03 met zes raad«hew#n-, de president daaronder begrepen, artt. 100, 101 ^ 1^2 R. O. Behalve de kamer, die bij de openbare behandeling van de zaak kennis neemt, onderstelt het wetboek van strafvordering het bestaan van nog eene kamer, die de bjj het vooronderzoek te vellen beslissingen geeft, en die, naar art. 149 van dat wetboek, althans voor de verwijzing naar de terechtzitting bij voorkeur uit andere rechters moet zijn saamgesteld./Dit laatste is echter onmogelijk bij de meeste rechtbanken der tweede klasse, die volgens de wet van 9 April 1877 Stb. n°. 79, in verband met latere wijzigingswetten, slechts bestaan uit voorzitter en 3 tot 5 rechters en dan ook volgens art. 89 van het Reglement n°. 1, vastgesteld bij K. B. van 14 Sept. 1838 Stb. n°. 36, gewijzigd bij art. 8 van het Besluit van 29 April 1877 Stb. n».'90, slechts ééne kamer vormen/ Daarentegen zijn bij de rechtbanken uatBto l.lininc ten minste twee kamers en is de behandeling van de strafzaken tijdens het vooronderzoek opgedragen aan de kamer, die van de civiele zaken of de handelszaken kennis neemt. Op gelijke wijze fungeert ook bij de hoven de zoogenaamde Kamer voor Burgerlijke Zaken in de gevallen, waarin eene beslissing in raadkamer gevorderd wordt.

Aan elke rechtbank zijn een of meerdere rechters belast

Sluiten