Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven vermelde art. 218 Strafv. de rechtbank oordeelt over eene zaak, welke tot de competentie van den kantonrechter behoort, kan volgens het vierde lid van dit artikel aan de beleedigde partij niet meer dan f 50 worden toegewezen. Een soortgelijk voorschrift bevat art. 304 Sv. voor het geval de Hooge Raad oordeelt over een delict, waarvan de kennisneming aan een anderen rechter behoort.

§5. Van de relatieve bevoegdheid.

De vraag, welke rechter van eene bepaalde klasse aangewezen is om van een strafbaar feit kennis te nemen, wordt in onze wet niet bepaaldelijk beslist maar moet worden beantwoord naar de regeling, gegeven omtrent de bevoegdheid tot vervolging van het openbaar ministerie, zoodat als de bevoegde rechter moet worden beschouwd het kantongerecht of de rechtbank, wiens ambtenaar van het O. M. of wier officier van justitie tot de vervolging bevoegd is verklaard. Bij de regeling dier bevoegdheid moet nu allereerst worden onderscheiden tusschen strafbare feiten, gepleegd binnen het rijk in Europa en die, welke buiten het rijk in Europa gepleegd zjjn. Bij de eerste kent de wet, voor zoover het feiten zjjn, die tot de kennisneming van de rechtbanken behooren, in art. _24 Strafv. een drietal gronden voor de competentie, en wel de plaats waar het feit gepleegd is (forum delicti commissi), de plaats waar de verdachte woont (forum domicilii) en de plaats waar de verdachte gevonden wordt (forum apprehensionis). De rechtbank, binnen wier arrondissement eene dier plaatsen gelegen is, is bevoegd het gepleegde feit te berechten, onafhankelijk van de vraag of ook een andere rechter die bevoegdheid heeft, alleen met dien verstande dat, indien meerdere rechtbanken zich met de zaak inlaten, die rechtbank de voorkeur zal hebben, welke bij de zooeven gegegeven opsomming der drie fora het eerst genoemd is. De bevoegdheid van de kantongerechten is van beperkter aard en kan alleen worden ontleend aan het feit, dat de overtreding binnen de grenzen van het kanton is gepleegd; hier geldt dus alleen het forum delicti commissi. Dit beperkende voorschrift had ten gevolge, dat geen rechter was aangewezen voor die feiten,

Sluiten