Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar de partij, die het vertegenwoordigt, er evenveel belang bij heeft, dat niet een onschuldige worde veroordeeld als dat de schuldige worde gestraft, rust op het O. M. de plicht ook de belangen van den beklaagde in het oog te houden '). Het O. M. te onzent is dus wel partij maar mag daarom niet zijn partijdig.

Behalve voor het doen instellen^ der vervolging heeft het O. M. te onzent ook te zorgen voor de uitvoering der rechterlijke bevelen en voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten, art. 4 R. O. Het moet volgens art. 30 Strafv. zorg dragen voor de verzending, de beteekening en de uitvoering der bevelschriften, die door den rechter in het beleid der zaak zullen worden gegeven, en is belast met de zorg voor de tenuitvoerlegging van alle straffen van gevangenis, hechtenis, plaatsing in eene rijkswerkinrichting of in eene tuchtschool en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak, terwijl ook het verhaal van boeten, verbeurdverklaarde voorwerpen en kosten in zjjn naam geschiedt, artt. 342 en 343 Strafv.

De taak van het O. M. bij de vervolging van belastingzaken draagt slechts een subsidiair karakter. Volgens art. 247 lid 4 der wet van 26 Augustus 1822 Stb. n°. 38 zal het O. M. bij actiën wegens overtredingen, fraudes en misdrijven, waartegen bij de wetten op het stuk van in- en uitgaande regten en accijnzen straffen zijn bepaald, de vervolging slechts hebben in te stellen, wanneer zij ten doel heeft oplegging van principale of vervangende vrijheidsstraf, en dus niet voor zoover zij strekt tot toepassing van boeten, verbeurdverklaringen of het sluiten van fabrieken of werkplaatsen, in welke gevallen de taak der vervolging berust bij de administratie. Voorts moet de door het O. M. in te stellen vervolging, wanneer zij uit dezelfde daad voortspruit als die der administratie, door de vordering, van deze laatste^uitgaande, worden voorafgegaan.

belasting is, voor zoover de vervolging der bij die wetten strafbaar gestelde feiten moet geschieden van wege den Minister

!) Vgl. art. 419 Wetb. van Strafv. en § 158 lid 2 der Dnitsche Strafprozessordnung.

r /<-"# ^ \ -1^* ï i * / y

k./CS C s f*- ■/ 'py~

Sluiten