Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan hen gegeven. Zij moeten eindelijk hunne processen-ver-

in LrK- rWel °Ver Zaken' met Wier nasPor'ng zij meer

meê dit 0D, trT °7iddeI,«k be,a9t z'>> als over die waar• mee dit niet het geval is, onverwijld opzenden aan den officier, opdat deze volgens de voorschriften van de artt. 31 en

vLüül °nderZ0®k zal kunnen inzeilen. Wat de processenverbaal moeten bevatten, wordt geleerd in het tweede lid van

rlL ÜT P! g kWam niet voor in het correspondeerende artikel van den Code, art. 53 en ook niet in het Wet-

1836 DeV83!0' ^ V°°^esteld b,J de wijziging in

vnn a f 1 fi K °Vereen ** die Va" het tweede lid

ar • , behalve dat daar de woorden „zooveel mogelijk" gemist worden, welke in art. 36 zjjn opgenomen p voo ^l

"rj" AWeeli"gen '' M 'ChSnM »»»>*«£ da,™

inll * ïf''"u DWt 6611 V°Uedig Oadenoek omt™* bij hen inkomende klachten verlangd wordt *). In de praktijk wordt

dit onderzoek echter door het hooren van den verdichte en

van getuigen dikwerf zeer ver uitgestrekt en daardoor tekort

gedaan aan de ,n het eerste lid van art. 36 uitgesproken be-

ovl T't °ffiCier Van jU8titiG Zd hebben te be9li89en

ver het aan eenige aangifte te geven gevolg. Een overijld

uitvoerig onderzoek, van de zijde van den hulp-officier ingesteld, kan voor een ten onrechte verdachte ernstig nadeel en Oevolge hebben. Bovendien leidt deze praktijk er toe, dat een verdachte soms meerdere dagen aan het bureau van politie wordt gevangen gehouden, een buiten allen twijfel volkomen onwettige maatregel. Beperking van het onderzoek van den ulp-officier tot het onverwijld noodige schijnt daarom zeer aanbevelenswaardig. *■ f; <

In geval van ontdekking op heeter daad zullen de hulp-

van'dT' ffi geDl lu ' 55' b® verhinderin* of ontstentenis ,, d® ?®C.ier hebben te verrichten, wat aan dezen in de artt. 43—52 is opgedragen.

') Voorduin, Strafvordering, dl. I bl. 188.

t. a. ?iT£ede bev0egdheden van den hulp-officier de Bosch Kemper,

l(1 y ///AA 7 _L

Sluiten