Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het tweede bezwaar, het ontbreken der verdediging in die gevallen, waarin zij noodzakelijk zou zijn, werd tegemoet gekomen, doordat in sommige balies vrijwillig in die gevallen voor eene toevoeging zorg werd gedragen. Aldus geschiedde het, in iedere plaats echter op zeer verschillende wijze, te Amsterdam, Rotterdan en 's Gravenhage. Bovendien zijn sinds enkele jaren achtereenvolgen* in verschillende arrondissementen vereenigingen opgericht onder den naam Pro Juventute, wier tweede, uit advocaten saamgestelde afdeelingen zich tot taak stellen rechtsbijstand te verleenen aan beklaagden beneden de 18 jaar, hetzij zij zich in preventieve hechtenis bevinden of niet. Ihans, nu de nieuwe bepalingen van de wetgeving van 1901 in werking zijn getreden, wordt aan alle beklaagden, die den leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt, een raadsman toegevoegd, onverschillig of zij zich al dan niet in preventieve hechtenis bevinden ').

De toevoeging kan geschieden in drie phasen van het geding Allereerst na de beteekening van de sluiting van de instructie, wanneer de beklaagde gebruik wil maken van zjjn recht om zich over het indienen eener memorie met een raadsman te beraden. Bevindt hij zich in preventieve hechtenis, dan zal hem op zjjn verzoek een raadsman door den president worden toegevoegd (art. 121). In de tweede plaats zal, volgens art. 132, die toevoeging geschieden, doch nu van rechtswege zonder dat een verzoek van den beklaagde noodig is, jndien deze bij de verwijzing naar de terechtzitting ter zake van een misdrijf zich te dier zake ingevolge art. 86 in verzekerde bewaring bevindt en wordt gehouden of daarbij zjjne gevangenneming wordt bevolen »). De rechtbank zal dan de toevoeging

thans aangenomen stelsel vergelijken kan het academisch proefschrift van i . , " clausinS. De toevoeging van raadslieden in het strafproces, Amsterdam 1885, en de over dit onderwerp uitgebrachte preadviezen voor de Jur.sten.Vereenig.ng van mrs. Vaillant en Rethaan Macaré met de daarin ioT^ttV1^06"*8 bpraadslag»ngen, Handelingen 1889, I bi. 1-19 ad art. 132 !fci«#%M?. * ?£ de literatDOr. bij Hulshoff

hierna'60 ^ °mtrent d®Ze bePalinKen het overzicht in de Vijfde Afdeeling

5) De toev°eging geschiedt dus niet, wanneer de beklaagde zich uit anderen

. */ a-u tl, eO 1cJl4.il j.,; fü., <»,' ijy

Sluiten