Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een raadsman bevelen - daar het geven van dit bevel imperatief wordt voorgeschreven, eene vrij overbodige formaliteit — en daarop zal de aanwijzing van den raadsman geschieden door den president der rechtbank.

In dit geval, evenals in het eerste, geschiedt die toevoeging uit de advocaten en procureurs, in het arrondissement gevestigd" /ij zal, indien zjj geschiedt bij de 'verwijzing, aan den beklaagde beteekend worden, gelijktijdig met de beschikking, waarbij de zaak naar de terechtzitting wordt verwezen. Indien zij pl'aats vindt in verband met de indiening eener memorie volgens art. 121, zal van de benoeming aan den beklaagde dadelijk worden kennis gegeven. Op welke wijze dit moet geschieden zegt de wet in art. 122 niet.

In de derde plaats kent de wet de toevoeging voor de behandeling in hooger beroep. Volgens art. 236 zal aan den beklaagde, die ter zake van het feit, waarvoor hij terecht staat in verzekerde bewaring is/door den president van het gerechtshof een raadsman worden toegevoegd. De toevoeging geschiedt uit de advocaten en procureurs, in het arrondissement alwaar het gerechtshof zitting houdt gevestigd, en wordt onmiddellijk door of namens den president aan den beklaagde kenbaar gemaakt.

Eene toevoeging voor de behandeling in cassatie regelt de wet niet. Eene door de balie te 's Gravenhage vastgestelde regeling opent echter de mogelijkheid van kostelooze verdediging ook in het cassatie-proces.

Volgens art. 132 derde lid en art. 236 lid 4 kan de toegevoegde verdediger nog door een gekozen raadsman word°en vervangen. Deze moet dan twee dagen voor de terechtzitting ter griffie verklaren, dat hij bereid is de verdediging te voeren" van welke verklaring de griffier onverwijld aan den toegevoegden raadsman moet kennisgeven. Deze vrij omslachtige wijze van handelen wordt in de praktijk vermeden, door gebruik te maken van de slotbepaling van art. 132, dat de toegevoegde raadsman een auder voor zich kan doen optreden, indien hij daar-

hoofde in preventieve hechtenis bevindt of op dat oogblik eene vrijheidsstraf ondergaat. Deze beperking is met de ratio der bepaling in strijd.

771** jCLu 4..-CL t€

♦uwi.y ^.nr.4L»U. . ««•". U,r. Cl .f. ,,

, <i ^rt, 4U*-V •-/ -4 iJ

'Kt-l ft M * i

Sluiten