Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1853 Stb. n°. 102 tot regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen behoeft de officier van justitie eene bijzondere machtiging van den procureur-generaal onder wiens bevelen hij staat, behalve in het geval, dat de vervolging gelast is door de rechtbank op grond van art. 33 Strafv. of door het hof op grond van art. 73 R. O.

§ 3. Verband tusschen burgerljjk en strafproces, en de zoogenaamde praej udicieele geschillen.

Dezelfde handeling, die als misdrijf of overtreding wordt strafbaar gesteld, kan ook aanleiding geven tot eene civielrechtelijke vordering tot vergoeding der door die handeling toegebrachte schade. Eene onrechtmatige daad alzoo, welke het karakter van een strafbaar feit heeft en schade heeft veroorzaakt, kan leiden zoowel tot de publiekrechtelijke strafactie als tot de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding. Beide actiën zijn in doel en karakter geheel verschillend en dus van elkaar onafhankelijk. De vraag, of de benadeelde gebruik maakt van zijn recht om vergoeding te vorderen van het hem toegebrachte nadeel, is van geen invloed op het recht van het O. M., om de belangen der maatschappij door eene strafactie te beschermen, en het mag inderdaad eene overbodigheid heeten, dat dit in art. 5 Wetb. v. Strafv. uitdrukkelijk wordt bepaald. Aan den anderen kant is de instelling van de strafactie zonder invloed op de civielrechtelijke bevoegdheid van de door liet misdrijf benadeelde partij. Deze principieel juiste regel wordt echter in de wet niet volkomen geëerbiedigd door de bepaling van art. 4 Strafv. Volgens dit artikel zal, indien eene onrechtmatige daad tot eene strafvervolging heeft aanleiding gegeven, de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding geschorst moeten blijven, totdat over de strafactie is beslist. Deze bepaling staat in verband met art. 1955 B. W., voorschrijvende, dat een veroordeelend vonnis als een wettelijk vermoeden bij de civiele actie moet gelden ten aanzien van het feit, waarvoor de veroordeeling werd gewezen, en heeft dan ten doel aan den benadeelde, zelfs tegen

Sluiten