Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroept en welks bestaan aan het te laste gelegde feit zijn strafbaar karakter zou ontnemen — zoo wanneer een van diefstal beklaagd persoon beweert en aannemelijk maakt, dat bij eigenaar is van het weggenomen goed/— rechtvaardig de schorsing. Luidt de beslissing in dien zin, dat het bestaan van het door den beklaagde ingeroepen recht wordt aangenomen, dan zal de strafrechter daaraan gebonden zijn. Luidt daarentegen de beslissing van den civielen rechter, dat de beklaagde zijn beweerd recht niet heeft bewezen , dan zal dit en strafrechter niet beletten als zjjne overtuiging uit te spreken dat de met dat recht strjjdende grondslag der dagvaarding of

de bij den beklaagde te dien aanzien gevorderde wetenschap evenmin is bewezen '). * ^ M

I \ 1 _ ^ * e-* ; • > / • Li

Over de vraag of een geschilpunt aanwezig is beslist alleen de judex facti ); daarentegen kan in cassatie worden onderzocht, of het aangenomen geschilpunt een is van burgerlijk recht, en of het op de waardeering van het te laste gelegde feit van invloed is 3). Het strafgeding blijft geschorst totdat de civiele rechter over het geschilpunt heeft beslist.

Ten slotte kunnen wjj in deze paragraaf nog een paar geval en vermelden, waarin het eene strafproces een schorsenden!' invloed oefent op den gang van het andere. Dit geschiedt in i het geval van art. 265 lid 3 Sw„ indien tegen den beleedigde wegens het hem te laste gelegde feit eene strafvervolging is aangevangen; de vervolging wegens laster — niet die wegens valsche aanklacht, zooals ten onrechte door het Gerechtshof te Amsterdam is aangenomen *), en de vervolging wegens smaad

») VJ mr. H t. d. Hoeven, Themis 1883, bl. 128 en 129, mr. E. Bergsma T. v. Str., III 240 en 241 en mr. F. Buys, Prejndiciëele geschillen in?'

Handl SPr°fCeS,Kl oJ9' 6611 ander geV°elen mr" A" A' de Pint0 in

Handl. Strafv., bl. 35 noot a en Het herz. W. v. Sv., I bl. 140 en 481 vlg •'

.-*) Hulslioff, aant. 3 ad art.; H. R 21 Maart 1904; W. 8052- P v J n° 362 . > de Pint0' Handl- Strafv., bl 37 noota. Anders mr.de Pinto ''

• a. p. bl. 36 en 37. Men vgl. over de jurisprudentie betrekkelijk de bij de -

toepassing van art. 6 aan den cassatierechter toekomende bevoegdheid, Buys,

;*■ f.0 V.lg„enJ°?rts de "resten, geciteerd bij Hulshoff', aant. 1 ad'

. . by welke de H. R. besliste over de vraag, of eene gevoerde verdediging aan met betrof een geschilpunt van burgerlijk recht, ly ■-<? 13

) Arrest van 6 Februari 1889; P. v. J. 1889 n". 21. Anders een op de

Sluiten