Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do bevolen, die gevangenneming ton doel hebben, kunnen worden onderscheiden in bevelen van voorloopige aanhouding ^ en bevelen van gevangenneming, een onderscheid dat van grootc < beteekenis is voor den tijd, waarvoor die bevelen geldig zijn. De laatstbedoelde, de eigenlijk gezegde hevelen van gevangenneming, kunnen alleen uitgaan van de rechtbank of het hof; de bevelen van voorloopige aanhouding vnn de rechtbank of het — hof, (len rechter-commissaris of den officier van justitie De recht* bank kan een bevel van gevangenneming in raadkamer geven bjj het verleenen van rechtsingang, gedurende den ganschen verderen loop van het vooronderzoek en bij de verwijzing; zij kan ditzelfde bevel ook uitvaardigen bij de behandeling der zaak ter terechtzitting volgens het zeer algemeene voorschrift van art. 227, welk artikel volgens art. 239 ook bjj de behandeling in hooger beroep van toepassing is, zoodat ook het hof de bevoegdheid heeft een bevel van gevangenneming uit te vaardigen tegen den beklaagde, wiens zaak in hooger beroep aanhangig is. Bovendien kunnen zoowel rechtbank als hof bjj het rechtsgeding ter terechtzitting, volgens de artt. 175, 196 en 197 j'B artt. 239 en 244, een bevel van voorloopige aanhouding uitvaardigen, indien een getuige verdacht wordt zich aan meineed te hebben schuldig gemaakt, en de rechtbank IC— zonder tegelijkertijd rechtsingang te dier zake te verleenen, alleen een onderzoek beveelt; indien op de terechtzitting eenig 4 strafbaar feit wordt gepleegd of indien uit het onderzoek ter terechtzitting voldoende aanwijzing ontstaat, dat de beklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan een ander feit dan waarvoor hij terecht staat, natuurlijk ook hier weer met inachtneming van hetgeen bij art. 86 bepaald is.

In de tweede plaats kan het bevel van voorloopige aanhouding uitgaan van den rechter-commissaris. Volgens art. 79 mag deze zoodanig bevel uitvaardigen tijdens de voorloopige inforrnatiën, wanneer in den loop van het onderzoek voldoende aanwijzing van schuld tegen den verdachte ontstaat, op requisitoir van den officier van justitie. Een gelijk bevel kan do rechter-commissaris volgens art. 98 tijdens de gerechteljjke instructie geven bjj het ontstaan van meer gewichtige bezwaren tegen den beklaagde of op grond van omstandigheden na

Sluiten