Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den getuige zal worden geteekend. Is hij buiten staat of weigert hjj te teekenen, dan zal daarvan melding moeten worden gemaakt. Doorschrappingen en verwijzingen moeten, om van kracht te zijn , door hen die het verbaal hebben geteekend , worden goedgekeurd en onderteekend, artt. 63 65.

Zoo door een getuige schadeloosstelling wordt gevraagd | wordt op vertoon van de akte van dagvaarding het bedrag daarvan door den rechter-commissaris begroot, art. 70, en wel volgens de wet van 18 April 1874, Stbl. n°. 66 tot vaststelling der tarieven van geregtskosten in strafzaken, waarvan de gewone regter kennis neemt.

De artt. 71—75 handelen over de gevallen, dat een getuige buiten staat is op grond vau zijn gezondheidstoestand op de dagvaarding te verschijnen, of in een ander kanton of arrondissement woont. In het eerste geval zal de rechter zich naar den getuige begeven; in het tweede geval zal het verhoor kunnen worden opgedragen aan den kantonrechter of moeten worden toevertrouwd aanden rechter-commissaris van het arrondissement, waarin de getuige woont, tenzij de hoofdplaats van dat arrondissement verder van diens woonplaats af is dan de plaats waar de instructie plaats heeft, of de rechtbank op requisitoir van den ambtenaar van het O. >1. de overdao-ing beveelt. Het verhoor, door den rechter-commissaris inleen ander arrondissement gehouden, geschiedt krachtens eene zoogenaamde rggatoire -comjnissie — art. 25 R. O. — en op of. naar aanleiding der opgegeven vraagartikelen. Het procesverbaal van de afgelegde verklaringen wordt door den kantonrechter of den waarnemenden rechter-commissaris gesloten en verzegeld aan den instrueerenden ambtenaar toegezonden.

Art. 78 oud van het Wetboek van Strafv. bepaalde, dat de rechter-commissaris de bevoegdheid had iemand, die van misdrijf verdacht werd, bij schriftelijke oproeping voor zich te doen ontbieden, en van hem die inlichtingen te vragen die hij noodig achtte, zonder hem echter te kunnen dwingen . om voor hem te verschijnen. Deze bepaling komt thans als gehee met meer in de wet voor, doch is over verschillende artikelen gesplitst. Dit is geschied in verband met enkele amendementen van den heer Mackay, ondanks bestrijding door

9

Sluiten