Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

procureur-generaal van het gerechtshof en doet die, zoo de redenen van het verzet niet in de akte zelf zijn uitgedrukt vei gezel d gaan van eene memorie, welke die redenen bevat.' Komt de beklaagde in verzet, dan kan hij binnen den hem voor zijn verzet gegeven termjjn van acht dagen eene memorie ter grifte indienen en dan geschiedt de verzending binnen uren na die indiening. Zoolang niet eene memorie is inge-

S' r Ae VerZ6ndin" wachten tot na verloop van acht dagen. Heeft de procureur-generaal de stukken ontvan-en

h^ hlf h" bi"ne° drie daSen verslag en requüitoir bij' hof in. Binnen drie dagen daarna zal het hof, in raadkamer met vijf leden vergaderd, beslissen en de procureurgeneraal wederom binnen drie dagen het arrest van het hof aan den officier doen toekomen. Ten slotte geeft art. 131 aan den beklaagde de bevoegdheid afstand te doen van het hem bij het vorige artikel gegeven recht van verzet. Op welke wijze die afstand moet geschieden, zegt het artikel niet'). In den regel geschiedt het door de opneming eener verklaring

word! nP T' Waarï" ï be8chikki^tot verwijzing beteekend wordt. Daardoor ,s het dan mogelijk tegelijk met dat exploit ook de dagvaarding te beteekenen.

Aan het slot van deze paragraaf moet eindelijk no<* met een enkel woord worden gesproken over de bepaling van art. 136 \olgens dit artikel kan iemand, die hetzij na eene behouden instructie, hetzij reeds onmiddellijk bij de beslissing p et requisitoir tot rechtsingang, buiten vervolging is beste d ter zake van hetzelfde feit niet in rechten worden berokken , tenzij nieuwe bezwaren zijn bekend geworden. In het tweede lid wordt dan verder bepaald wat de wetgever als nieuwe bezwaren beschouwt. Daaronder worden gebracht verklaringen van getuigen, stukken, bescheiden en processenverbaal, welke niet zjjn onderzocht geworden doch van dien

!!rf T' x?/0 Óf de Vr°eger te ZWak geo°rdeelde bewijzen versterken of de feiten meer ontwikkelen tot betere ontdek-

ng der waarheid. Door deze enuntiatieve omschrijving wordt

s ec ï 8 aangegeven welk karakter de gevonden nieuwe be-

') Zie mr. A. A. de Pinto, Het herziene W. v. Sv., I bi. 459.

Sluiten